ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of Occupational Variables Affecting Dentists Using Hierarchical Cluster Analysis
Başar Öztürk, Yusuf Çelik

Başar Öztürk, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Biruni University, İstanbul, Turkey e-mail: ozturkb@biruni.edu.tr

Evaluation of Occupational Variables Affecting Dentists Using Hierarchical Cluster Analysis    

Abstract

Objective: This study aimed to examine the occupational variables affecting dentists. The relationship between variables was discovered by the dendrogram, using hierarchical cluster analysis.

Methods: The study was a cross-sectional survey that includes 124 dentists in İstanbul (mean age ± S; 34.21 ± 7.35 years; occupation year 11.05 ± 6.78 years; 73 married, 51 single; 61 men, 63 women). Some assessments (sleep, depression, anxiety, pain, functionality, physical activity, and quality of life) were applied to the participants. Hierarchical Cluster Analysis of Multivariate Statistical Methods was used to determine the clustering tendency of the variables and see how these clusters can converge.

Results: Two main clusters were obtained by using Hierarchical Cluster Analysis. Main Cluster I contains two sub-clusters: Sub-Cluster I: Age, Occupation year, Stress, Neck disability index; Sub-Cluster II: Depression, Anxiety, Pittsburg, BMI, Oswestry disability index. Main Cluster II: Quality of life, Physical activity, Chronic disease, Smoking, Family situation, and Gender variables were obtained.

Discussion and Conclusion: As a result of our research, it is seen that the relations between the variables in the clusters we obtained are related to the literature. In this sense, the visual results and clusters obtained with the dendrogram enabled the variables to be presented regularly and systematically. Hierarchical cluster analysis draws attention as a modern method in terms of evaluating the physical and psychosocial variables that occur in dentistry, an important profession for society.

Keywords: Dentists; Occupational variables; Cluster Analysis; Dendrogram

Diş Hekimlerini Etkileyen Mesleki Değişkenlerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi ile Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Bu çalışmada diş hekimlerini etkileyen mesleki değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki, hiyerarşik cluster analizi kullanılarak oluşturulan dendrogram ile belirlendi.

Yöntemler: Araştırma, İstanbul'da 124 diş hekimini (ortalama yaş ± S; 34,21 ± 7,35 yıl; meslek yılı 11,05 ± 6,78 yıl; 73 evli, 51 bekar; 61 erkek, 63 kadın) kapsayan kesitsel bir anket çalışmasıdır. Araştırma kapsamında katılımcılara bazı değerlendirmeler (uyku, depresyon, anksiyete, ağrı, işlevsellik, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi) uygulandı. Değişkenlerin kümelenme eğilimlerini belirlemek ve bu kümelerin nasıl yakınsadığını gözlemlemek için Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerden ‘Hiyerarşik Kümeleme Analizi’ kullanıldı.

Bulgular: Hiyerarşik Kümeleme Analizi kullanılarak iki ana küme elde edilmiştir. Ana Küme I iki alt küme içerir: Alt Küme I: Yaş, Meslek yılı, Stres, Boyun özürlülük indeksi; Alt Küme II: Depresyon, Anksiyete, Pittsburg uyku anketi, BMI, Oswestry bel özürlülük indeksi. Ana Küme II: Yaşam kalitesi, Fiziksel aktivite, Kronik hastalık, Sigara, Aile durumu ve Cinsiyet değişkenleri içermiştir.

Tartışma: Araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz kümelerdeki değişkenler arasındaki ilişkilerin literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. Bu anlamda dendrogram ile elde edilen görsel sonuçlar ve kümeler, değişkenlerin düzenli ve sistematik olarak sunulmasını sağlamıştır. Hiyerarşik küme analizi, toplum sağlığı açısından önemli bir meslek olan diş hekimliğinde meydana gelen fiziksel ve psikososyal değişkenlerin değerlendirilmesi açısından modern bir yöntem olarak dikkat çekmektedir.

Anahtar kelimeler: Diş Hekimleri; Mesleki Değişkenler; Cluster Analizi; Dendrogram.

Dicle Med J  2022; 49 (3): 400-407

Doi: 10.5798/dicletip.1169690

Volume 49, Number 3 (2022)