ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Unusual Histopathological FindingsofIntradermal Nevus: Retrospective Analysis of 2640 Cases
Nilgun Sogutcu

Nilgun Sogutcu, Department of Pathology University of Health Sciences Gazi Yasargil Education and Research Hospital, 21400, Diyarbakir, Turkey, e-mail: nilgunsogutcu@gmail.com

Abstract

Objective: Intradermal nevi are benign tumors of the skin and may be accompanied by different histopathological findings. The aim of this study was to assess co-existing unusual histopathological findings in specimens resected with a preliminary diagnosis of an intradermal nevus.

Method: We retrospectively examined demographic and histopathological data of 2640 cases resected with a preliminary diagnosis of an intradermal nevus between January 2010 and April 2018.

Results: A total of 1973 women and 667 men with an age range of 2.8 to 94 years were enrolled. Among cases having a histopathological diagnosis of intradermal nevus, 46 cases had unusual histopathological findings, which included 21 osseous metaplasia, 8 epidermal cysts, 4 folliculitis, 1 seborrheic keratosis, 1 verruca vulgaris, 1 cavernous hemangioma-intravascular papillary endothelial hyperplasia, 1 trichofollicoma, 1 sebaceous hyperplasia, 1 pilonidal sinus, 1 granulomatous inflammation, 1 basal cell carcinoma, 4 foreign body reactions, and 1 Demodex spp.

Conclusion: Although unusual histopathological findings were observed in a minority of cases with intradermal nevi, it was noted that problems with differential diagnosis may arise in some cases. Intradermal nevi need to be carefully examined for potential co-existing neoplastic lesions.

Keywords: Intradermal nevus; Osteonevus of Nanta; Unusual histopathological findings

 

İntradermal Nevuse Eşlik Eden Olağan Dışı Histopatolojik Bulgular: 2640 Vakanın Retrospektif Analizi                 

Öz

Amaç: İntradermal nevüsler cildin iyi huylu tümörleridir ve bu tümörlere farklı histopatolojik bulgular eşlik edebilir. Bu çalışmanın amacı, intradermal nevüs ön tanısı ile rezeke edilen örneklere eşlik eden olağandışı histopatolojik bulguları değerlendirmektir.

Yöntemler: Ocak 2010-Nisan 2018 tarihleri arasında intradermalnevüs ön tanısı alan 2640 olgunun demografik ve histopatolojik verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: İntradermal nevüs tanılı, yaşları 2.8 ile 94 arasında değişen toplam 1973 kadın ve 667 erkek çalışmaya dahil edildi. Histopatolojik olarak intradermal nevüs tanısı alan olguların 46'sına farklı histopatolojik bulgular eşlik ediyordu. 21 vakada osseous metaplazi, 8 vakada epidermal kist, 4 vakada follikülit, 1 vakada seboreik keratoz, 1 vakada verruka vulgaris, 1 vakada kavernöz hemanjiyom-intravasküler papiller endotelyal hiperplazi, 1 vakada trikofoliküloma, 1 vakada sebaseöz hiperplazi, 1 vakada pilonidal sinus, 1 vakada granulomatöz inflamasyon, 1 vakada bazal hücreli karsinom, 4 vakada yabancı cisim reaksiyonu ve 1 vakada Demodexspp. saptandı.

Sonuç: İntradermalnevüs tanılı hastaların küçük bir kısmına olağandışı histopatolojik bulgular eşlik etmesine rağmen, bazı olgularda ayırıcı tanı ile ilgili sorunların ortaya çıkabileceği kaydedilmiştir. İntradermal nevüslerin eşlik eden potansiyel neoplastik lezyonlar açısından dikkatle incelenmesi gerekir.

Anahtar kelimeler; İntradermal nevüs; Nanta osteonevusu; Olağandışı histopatolojik bulgular.    

Dicle Med J  2019;46 (3): 575-581

Doi: 10.5798/dicletip.569680

 

Volume 46, Number 3 (2019)