ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Children Drawn to Crime Assessed in Children's Psychiatry Outpatient Clinic of a University Hospital
Tuğba Yüksel

Tuğba Yüksel, Dicle Universitesi Onkoloji Hastanesi, zemin kat Çocuk Psikiyatrisi AD, 21280, Sur/ Diyarbakir, Türkiye e-mail: tyuksel44@hotmail.com

Abstract

Objective: Judicial cases related to adolescents in Turkey and the world are increasing day by day, and child psychiatrists and forensic physicians need more knowledge and experience in forensic and professional terms. It has been shown in different studies that aggressive behavior and crime is more frequent in boys and adolescents. The aim of this study is to determine the diagnosis, sociodemographic data, the nature of the crime and the risks that push against the crime by making the psychiatric examinations of the children brought to the child psychiatry outpatient clinic according to Turkish Criminal Law (TCL) 31 and 32 by the judicial authorities. It is also aimed to examine the reports prepared in addition.

Method: The study was designed to examine the retrospective files of 107 children who were admitted to Child and Adolescent Mental Health and Diseases Outpatient Clinic between 2017-June and November 2018 under the scope of TCK 31 and 32 for forensic psychiatric examination after the approval of the ethics committee of our hospital.

Results: Male gender, dropout rates of school, substance use, attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), presence of behavior disorder and low socioeconomic status were found in the children included in the study. The most common crime was theft (37.3%), followed by terror (25.2%), wounding (17.8%), sexual abuse (15%) and drug (4.7%) crimes respectively. It has been determined that the ability to perceive the legal meaning and the consequences of the crime, which is claimed to be committed and to direct the behaviors related to this act, has not developed sufficiently in 77% of the cases.

Conclusion: Knowing the general characteristics and risk factors of the children who are involved in crime and meeting their social, cultural and economic needs are important in order to prevent these behaviors and contribute to taking necessary measures.

Keywords: Children dragged into crime, sociodemographic characteristics, psychiatric assessment, risk factors, criminal behavior.

 

Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde Değerlendirilen Suça Sürüklenen Çocuklar                

Öz

Amaç: Ülkemizde ve dünyada ergenlerle ilgili adli davalar gün geçtikçe artmakta, çocuk psikiyatristleri ve adli tıp hekimleri adli ve mesleki anlamda daha çok bilgi ve tecrübe gereksinimi duymaktadır. Erkek çocuk ve ergenlerde, saldırgan davranışlar ve suça sürüklenmenin daha sık olduğu farklı çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı; adli makamlarca Türk Ceza Kanunu (TCK) 31 ve 32 maddeleri gereğince çocuk psikiyatrisi polikliniğine getirilen çocukların psikiyatrik muayenelerini yaparak tanı, sosyodemografik veriler, suçun niteliği ve suça iten riskleri belirlemektir. Ek olarak hazırlanan raporların incelenmesi de amaçlanmaktadır.

Yöntemler: Araştırma, hastanemiz etik kurulundan onay alındıktan sonra, Haziran 2017- Kasım 2018 tarihleri arasında Çocuk psikiyatrisi polikliniğine adli psikiyatrik muayene amacıyla getirilen, işlendiği iddia edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişmediği veya akıl hastalığı sorulan suça sürüklenen 107 çocuğun geriye dönük dosyaları incelenerek düzenlenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan çocuklarda erkek cinsiyet, okulu bırakma oranları, madde kullanımı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranış bozukluğu varlığının ve sosyoekonomik düzeyin düşüklüğününyüksek olduğu tespit edildi. En sık işlenen suç hırsızlıktı (% 37,3), bunları sırasıyla terör (%25,2), yaralama (%17,8), cinsel istismar (%15) ve uyuşturucu (%4,7) suçları izliyordu. 107 çocuktan 27’sinde (%31,8) işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği, 20 (%23,5) çocukta işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algıladığı bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin geliştiği, 38 (%44,7) çocukta işledikleri iddia edilen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algıladığı ancak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği tıbbi kanaatine varıldı. 6 çocukta akıl hastalığı mevcudiyeti nedeniyle TCK 32. madde gereğince fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği, yine 6 çocukta ise akıl hastalığının mevcut olmadığı tıbbi kanaatine varıldı.

Sonuç: Suça sürüklenen çocukların genel özelliklerinin ve risk faktörlerinin bilinmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması sonuç olarak bu davranışların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına katkıda bulunabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Anahtar kelimeler: suça sürüklenen çocuklar, sosyodemografik özellikler, psikiyatrik değerlendirme, risk faktörleri, suç davranışları.  

Dicle Med J  2019;46 (3): 559-565

Doi: 10.5798/dicletip.620603

Volume 46, Number 3 (2019)