ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The use of empirical antibiotics in intensive care unit and relationship between nutrition and the incidence of infection
Salih Yıldırım, Yavuz Orak, Rukiye Gözel, Ahmet Altun Altun, Filiz Orak, Cevdet Düger, Esra Özpay, Fatih Mehmet Yazar

Yavuz Orak, Anesthesiology and Reanimation Department, Kahramanmaraş Sutcu İmam University, Faculty of Medicine Kahramanmaraş, Turkey e-mail: dryavuzorak@hotmail.com

Abstract

Objective: Aim of study is to determine which antibiotic is started empirically in the ICU and to investigate whether the antibiotic started according to culture result was changed or not and the effect of this change on mortality, and to investigate the relationship between mortality and infection by determining whether enteral and parenterally fed patients have attained sufficient calorie level.

Method: After the approval of the local ethics committee, the files of 476 patients hospitalized in our hospital were retrospectively reviewed. A total of 159 patients over 18 years of age who received mechanical ventilation therapy for at least 3 days were included in the study. Blood, urine and tracheal aspirate culture were determined. It was recorded whether antibiotics had changed according to the culture result. Nutritional patterns, number of feeding days and basal caloric need were determined. It was investigated whether basal calorie need was met on 1, 3 and 5 days. Factors affecting mortality were investigated.

Results: Antibiotic exchange was significantly higher in the patients who died (P = 0.002). Mortality was higher in patients who were unable to reach the target calorie (P = 0.01). Empirical changes in antibiotics (r: 0.174, P = 0.028), and culture positivity (r: 0.177, P = 0.026) were associated with mortality (r: 0.195, P = 0.014). In the subgroup analysis, reproduction in tracheal aspirate culture was an important factor affecting mortality (r: 0.211 P: 0.008).

Conclusions: The number of days of hospitalization, antibiotic change, culture positivity and inability to reach the target calories in nutrition are associated with mortality in the intensive care unit.

Keywords: empirical antibiotic therapy, mortality, intensive care unit, nutrition.

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Ampirik Antibiyotik Kullanımı ve Beslenmenin, Enfeksiyon Görülme Sıklığı ile İlişkisi             

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı YBÜ’nde başlanan ampirik antibiyotiğin, kültür sonuçlarıyla ampirik olarak başlanan antibiyotik değişiminin, hastanın beslenme şeklinin ve karşılanan kalori ihtiyacının mortalite ve enfeksiyon gelişimi üzerine etkisini belirlemekti.

Yöntemler: Lokal etik kurul onayı alındıktan sonra hastanemiz YBÜ’nde yatan 476 hastanın dosyaları geriye dönük tarandı. Çalışmaya 18 yaş üstü, en az 3 gün mekanik ventilatör tedavisi almış 159 hasta dahil edildi. Kan, idrar ve trakealaspirat kültüründe üreme olup olmadığı belirlendi. Kültür sonucuna göre antibiyotiklerin değişip değişmediği kayıt altına alındı. Beslenme şekilleri, beslenme gün sayısı ve bazal kalori ihtiyacı belirlendi. Bazal kalori ihtiyacının 1, 3 ve 5. günlerde karşılanıp karşılanmadığı araştırıldı. Mortaliteye etki eden faktörler araştırıldı.

Bulgular: Ölen hastalarda antibiyotik değişimi anlamlı olarak daha fazlaydı (P = 0.002). Hedef kaloriye ulaşılamayan hastalarda mortalite daha yüksekti (P = 0.01). Ampirik antibiyotik değişimi (r:0.174, P=0.028) , kültür pozitifliği (r:0.177, P=0.026) hedef kaloriye ulaşamama mortalite ile ilişkiliydi(r:0.195, P=0.014) . Subgrup analizde trakealaspirat kültüründe üreme mortaliteyi etkileyen önemli bir faktördü (r: 0.211 P: 0.008).

Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde yatış, gün sayısı, antibiyotik değişimi, kültür pozitifliği ve beslenmede hedef kaloriye ulaşamama mortalite ile ilişkilidir.

Anahtar kelimeler: Ampirik antibiyotik tedavisi, mortalite, yoğun bakım ünitesi, beslenme.

Dicle Med J  2019;46 (3): 489-498

Doi: 10.5798/dicletip.620514

Volume 46, Number 3 (2019)