ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Investigation of Asymmetric Dimethylarginine (ADMA) Levels in Patients with Brucellosis
Muhammed Sezgin, Merve Aydın, Faruk Karakeçili, Aytekin Çıkman, Barış Gülhan, Yusuf Kemal Arslan

Merve Aydın, KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye e-mail: merve.aydin@karatay.edu.tr

Abstract

Objective: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is the main endogenous inhibitor of nitric oxide synthase (NOS). NOS plays an important role in host defense and the maintenance of vascular stracture. High ADMA levels have been associated with endothelial dysfunction and have been implicated in a variety of diseases. Brucellosis is a zoonotic disease caused by Brucellaspp, which can be manifested as vasculopathy. However, there are no sufficient data regarding the relationship between ADMA and brucellosis. The aim of our study was to investigate ADMA levels in brucellosis patients and control group.

Methods: Our study enrolled 40 healthy volunteers and 40 patients with acute brucellosis. Serum ADMA levels in brucellosis patients and healthy volunteers were investigated with the Human ADMA ELISA kit according to the manufacturer's recommendation. Physical examinations of the participants were carried out and the demographic characteristics including the gender, age and residence addresses and the laboratory test results were recorded. IBM SPSS 20 statistical package program was used to evaluate the data. Statistical significance level (p<0.05) and (p<0.01) were accepted.

Results: Out of 40 patients with acute brucellosis included in our study, 18 (45%) men and 22 (55%) were female, and the mean age was 49.22 ± 17.33 years. Out of 40 healthy volunteers in the control group, 18 (45%) men and 22 (55%) were female, and the mean age was 39.02 ± 7.88 years. Serum ADMA levels in brucellosis and control group were; 262.6 ± 139.59 ng/ml and 196.52 ± 85.25 ng/ml, respectively. The brucellosis group yielded a statistically significant difference compared with control group (p= 0.013).

Conclusions: In the present study, the serum ADMA levels of the brucellosis patients were found to be significantly higher than the control group. Thus, elevation in ADMA levels will provide opportunities to establish new interpretations of the role of brucellosis in vasculitis, with new contributions to the development of novel treatment methods.

Keywords: Asymmetric Dimethylarginine, brucellosis, enzyme-linked immunosorbent assay.

 

Bruselloz Hastalarında Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) Düzeylerinin Araştırılması            

Öz

Amaç: Asimetrik dimetilarginin (ADMA), nitrik oksit sentazın (NOS) ana endojen inhibitörüdür. NOS, konak savunmasında ve vasküler yapının sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır. Yüksek ADMA düzeylerinin endoteldis fonksiyonu ile ilişkili olduğu ve çeşitli hastalıklarda rol aldığı gösterilmiştir. Brucellaspp.’nin neden olduğu zoonoz bir hastalık olan bruselloz, vaskülopati olarak kendini gösterebilmektedir. Ancak, bruselloz ile ADMA arasındaki ilişki ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı bruselloz hastalarında ve kontrol grubunda ADMA düzeyinin araştırılmasıdır.

Yöntemler: Çalışmamıza 40 akut bruselloz hastası ve 40 sağlıklı gönüllü alındı. Bruselloz hastalarında ve sağlıklı gönüllülerde serum ADMA düzeyleri İnsan ADMA ELISA kiti ile üretici firma önerileri doğrultusunda araştırıldı. Katılımcıların fiziki muayeneleri yapılarak, cinsiyet, yaş ve ikamet adreslerini içeren demografik karakteristikleri ve laboratuvar test sonuçları kayıt altına alındı. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS 20 istatistik paket programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi (p<0.05) ve (p<0.01) olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 40 akut brusellozlu hastanın 18'i (% 45) erkek, 22'si (% 55) kadındı ve yaş ortalaması 49.22 ± 17.33 idi. Kontrol grubundaki 40 sağlıklı gönüllünün 18'i (% 45) erkek, 22'si (% 55) kadındı ve yaş ortalaması 39.02 ± 7.88 idi. Serum ADMA düzeyleri bruselloz ve kontrol grubunda sırasıyla; 262.6±139.59 ng/ml ve 196.52±85.25 ng/ml olarak saptandı. Bruselloz grubunda, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edildi (p=0.013).

Sonuç: Çalışmamızda bruselloz grubundaki hastalarda serum ADMA düzeyleri, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. ADMA düzeylerindeki bu yüksekliğin, brusellozun vaskülitteki rolü konusunda yeni yorumlar yapılmasına olanak sağlanacağı ve yeni tedavi yöntemlerinin gündeme gelebileceği kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Asimetrik Dimetilarjinin, bruselloz, enzyme-linked immunosorbentassay.

Dicle Med J  2019;46 (3): 479-487

Doi: 10.5798/dicletip.620502

 

Volume 46, Number 3 (2019)