ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Atypical Optic Nerve Sheath Menengioma Mimics Like Optic Neuritis; A case report
Umay Güvenç İbas, Gozde Orman, Gülten Sungur, Selma Uzman

Gözde Orman, University of Health Sciences, Ankara Training and Researching Hospital, Department of Opthalmology, Ankara, Turkey, e-mail: gozdeerkan@hotmail.com

 

Abstract

A 40-years old female patient applied with complaining of a progressive vision loss for 3 months. Systemic symptoms were; headache, tingling in her hands and feet and pain during eye movements. Visual acuity was hand motion on the right eye, 20/20 on the Snellen chart on the left. There was relative afferent pupillary defect on the right eye. In fundoscopic examination, disc edema was met on the right eye and left eye’s fundus examination was normal.

A prolongation of p100 wave latency in the Visual Evoked Potentials examination and total visual field defect on automated perimetry test were seen on the right eye. The patient was hospitalized with a pre-diagnosis of optic neuritis. Orbita Magnetic Rezonans was reported the optic nerve sheath menengioma (ONSM). Atypical clinical presentation of an ONSM case that mimiced as optic neuritis, extended to the optic chiasm and lead to a progressive visual loss in a period of 3 months is presented. It is crucial to recognize atypical ONSM cases by the guidence of imaging techniques.

Keywords: Optic nerve sheath meningioma, MRI, Optic neuritis

 

Optik Nöriti Taklit Eden Atipik Optik Sinir Kılıf Menenjiomu; Olgu Sunumu                   

Öz

40 yaşında kadın hasta 3 aydır progresif görme kaybı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Baş ağrısı, el ve ayaklarında karıncalanma ve göz hareketlerinde ağrı mevcuttu. Oftalmolojik muayenesinde, görme keskinliği sağ göze el hareketleri, sol göz Snellen çizelgesinde 20/20 düzeyindeydi. Sağ gözde rölatif afferentpupildefekti mevcuttu. Fundoskopik incelemede sağ gözde disk ödemi saptandı, sol gözde fundus muayenesi normaldi.

Uyarılmış vizüel potansiyel incelemesinde sağ gözde p100 latansında uzama ve otomatik perimetri testinde total görme alanı defekti görüldü. Hasta optik nörit ön tanısı ile yatırıldı. Magnetikrezönans görüntülemede T2AG ve FLAIR sekanslarında, optik sinir boyunca tam uzunlukta optik sinir kılıf hemanjiyomu (OSKH) ile uyumlu kontrast tutulumu fark edildi. Bu bulgular ışığında hastaya OSKM tanısı kondu.

Optik nöriti taklit eden, optik kiazmaya kadar uzayan ve 3 aylık bir süreçte progresif görme kaybına neden olan bir OSKH vakasının atipik klinik sunumu sunulmuştur. Atipik OSKH vakalarının, görüntüleme tekniklerinin rehberliği ile tanınması yanlış tanı tedaviyi önlemek adına çok önemlidir.

Anahtar kelimeler: Optik sinir kılıf menenjiomu, MR, Optik nörit      

Dicle Med J  2019;46 (3): 593-596

Doi: 10.5798/dicletip.620653

Volume 46, Number 3 (2019)