ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Ocular and Systemic Safety of Mirabegron Treatment in Elderly People with Overactive Bladder
Mehmet Solakhan, Burak Bilgin

Mehmet Solakhan, Bahcesehir University, School of Medicine, Department of Urology, Sehitkamil-Gaziantep, Turkeye-mail: msolakhan@hotmail.com

Abstract

Objective: We aimed to test ocular and systemic safety of mirabegron medication in the treatment of overactive bladder in elderly patients.

Method: A total of 74 patients (40 male, 34 female) with symptoms of overactive bladder admitted to the urology clinic were included in the study. Patients over 60 years old were included. Patients were followed-up for 3 months. Symptom scores (according to OAB-V8 form), intraocular pressure (IOP) readings of right and left eyes, systolic and diastolic blood pressures of the patients were recorded before and after the treatment. At the end of 3 months, all values were re-evaluated and compared with pre-treatment data.

Results: Mean age was 69.48±7.8 years. The symptom score was found to be 18.67 ± 9.87 before the treatment and 9.83 ± 2.71 after 3 months of the treatment (p=0.0001). Right eye mean IOP value was 16.06 ± 2.62 mmHg before treatment and 15.85 ± 2.31 mmHg after treatment (p=0.341). Left eye mean IOP value was 15.96±2.35 mm mmHg before treatment and 15.94±2.21 mm after treatment (p=0.855). Systolic blood pressure measurements were 128.91±11.76 mmHg before treatment and 128.43±11.95 mmHg after the treatment (p=0.110). Diastolic blood pressure measurements were 81.94±9.83 mmHg before the treatment and 81.31±10.14 mmHg after the treatment (p=0.071).

Conclusion: Treatment of overactive bladder with mirabegron 50mg/day is well tolerated and safe in elderly patients.

Keywords: Overactive bladder; β3-adrenoreceptor agonist; Oculer safety.

 

Yaşlı Hastalarda Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Mirabegron Tedavisinin Oküler ve Sistemik Güvenliği             

Öz

Amaç: Yaşlı hastalarda aşırı aktif mesane (AAM) tedavisinde mirabegron tedavisinin sistemik ve oküler güvenliğini test etmeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya üroloji kliniğine başvuran ve aşırı aktif mesane semptomları olan 34 kadın, 40 erkek toplam 74 hasta dahil edildi. 60 yaş üzeri hastalar alındı, ortalama yaş 69.48±7.8 saptandı. Günlük 50 mg mirabegron verildi. Hastalar 3 ay takip edildi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası; semptom skoru, sağ göz ve sol göz intraoküler basınçları (İOB), sistolik ve diastolik kan basıncı değerleri kaydedildi. 3. ayın sonundaki değerler ile tedavi öncesi değerler karşılaştırıldı. İkili hipertansif ilaç kullanan ve tansiyon değeri 155/95' in üzerinde olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Semptom skoru tedavi öncesi 18.67±9.87 saptanırken, 3 aylık tedavi sonrasında 9.83±2.71 saptandı (p=0.0001). Sağ göz IOB değerleri tedavi öncesi 16.06±2.62 mmHg iken tedavi sonrası 15.85±2.31 mmHg saptandı (p=0.341). Sol göz IOB değerleri tedavi öncesi 15.96±2.35 mmHg iken tedavi sonrası 15.94±2.21 mmHg saptandı (p=0.855). Sistolik kan basıncı değerleri tedavi öncesi 128.91±11.76 mmHg iken tedavi sonrası 128.43±11.95 mmHg saptandı (p=0.110). Diastolik kan basıncı değerlerine bakıldığında tedavi öncesi 81.94±9.83 mmHg iken tedavi sonrası 81.31±10.14 mmHg saptandı (p=0.071).

Sonuç: Yaşlı hastalarda aşırı aktif mesane tedavisinde oral mirabegron 50 mg/gün kullanımı IOB' ı arttırmamaktadır. Genel olarak güvenli ve iyi tolere edilebilen bir tedavidir.

Anahtar kelimeler: β3-Adrenoreseptör agonist, aşırı aktif mesane, oküler güvenlik, mirabegron. Dicle Med J  2019;46 (3): 429-434

Doi: 10.5798/dicletip.620366

Volume 46, Number 3 (2019)