ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Assessment of long term prognostic value of admission vitamin D level in patients with acute STEMI undergoing primary percutaneous coronary intervention
Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Mehmet Gül, Hüseyin Altuğ Çakmak, Nilgün Işıksacan, Selahattin Türen, Uğur Koktürk, Emre Yılmaz, Muammer Karakayalı, Aydın Rodi Tosu

Mehmet Gul, Sağlık Bilimleri Universitesi Istanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi, Istasyon Mah.Turgut Ozal Bulvarı No:11, Kucukcekmece-Istanbul, Turkey e-mail: drmg23@gmail.com

Abstract

Objective: Vitamin-D status is very important for optimal function of human body especially cardiovascular system. The aim of this study was to investigate the long term prognostic value of admission vitamin D level in acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) undergoing primary percutaneous coronary intervention (PPCI).

Methods: One hundred fifty seven consecutive patients, who were admitted to a training and research hospital with a diagnosis of STEMI and underwent PPCI, were recruited in this prospective study. The study patients were divided into 2 groups according to their vitamin-D levels as follows: High vitamin-D group (n=80) and Low vitamin-D group (n=77). The severity of coronary artery disease (CAD) was assessed with calculation of the SYNTAX score.

Results: There were significant negative correlations between Vitamin-D level and SYNTAX score, serum glucose, and gender, but a positive correlation with hemoglobin level. Cardiovascular mortality was found to be significantly higher in the low vitamin-D group as compared to the high group (p<0.001). In multivariate analysis, low vitamin-D level was found as a significant independent predictor of long term cardiovascular mortality after adjusting for other risk factors.

Conclusion: We demonstrated that low admission vitamin-D is related to severity of CAD. Vitamin-D deficiency is an independent predictor for long term cardiovascular mortality in acute STEMI undergoing PPCI.

Key words: Vitamin D; Mortality; SYNTAX score.

Primer perkutan girişim uygulanan akut STEMI hastalarda başvuru D vitamini düzeyinin uzun dönem prognostik değeri

Öz

Amaç: Vitamin-D, insan vücudunda özellikle kardiyovasküler sistemin işlevi için çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, primer perkütan koroner girişim (PPCI) uygulanan akut ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsünde (STEMI), hastane başvurusu sırasındaki D vitamini düzeyinin uzun dönem prognostik değerini araştırmaktı.

Yöntemler: Bu prospektif çalışmada, eğitim ve araştırma hastanesine STEMI tanısı ile başvuran ve PPCI uygulanan ardışık 157 hasta alındı. Çalışma hastaları başvuru vitamin-D düzeylerine göre 2 gruba ayrıldı: Yüksek vitamin-D grubu (n = 80) ve düşük vitamin-D grubu (n = 77). Koroner arter hastalığının şiddeti SYNTAX skoru ile hesaplandı.

Bulgular: Vitamin-D düzeyi ile SYNTAX skoru, serum glikozu ve cinsiyet arasında anlamlı negatif korelasyon vardı, fakat hemoglobin düzeyi ile pozitif korelasyon vardı. Kardiyovasküler mortalite, düşük vitamin-D grubunda, yüksek gruba göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p <0.001). Çok değişkenli analizde, düşük vitamin-D düzeyinin, diğer risk faktörlerini ayarladıktan sonra uzun vadede kardiyovasküler mortalitenin anlamlı bağımsız bir göstergesi olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Düşük başvuru vitamin D düzeyinin koroner arter hastalığı şiddeti ile ilişkili olduğunu gösterdik. Vitamin-D eksikliği, PPCI uygulanan akut STEMI'de uzun süreli kardiyovasküler mortalite için bağımsız bir belirleyicidir.

Anahtar kelimeler: D vitamini; Ölüm; SYNTAX puanı.

Dicle Med J  2018;45(4): 369-377

Doi: 10.5798/dicletip.497879

Volume 45, Number 4 (2018)