ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Anxiety And Hopelessness Levels In Adult Individuals Exposed To Environmental Asbestos
Gülhan Yiğitalp, Günay Saka

Gülhan Yiğitalp, Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu /Diyarbakır, Türkiye e-mail: gyigitalp@dicle.edu.tr

 ABSTRACT

Objective: This study was planned to determine the levels of anxiety and hopelessness because of living in this region in Çermik county of Diyarbakır province where asbestos-related diseases (asbestosis, maling mesothelioma, etc.) are most frequently seen.

Methods: This cross-sectional study was conducted in Yukarışeyhler district bound to Çermik county of Diyarbakır province known as environmental asbestos in 01-31 July 2010. 292 people over 35 years living there were reached. 305 individuals selected by systematic sampling from adults in the Çarıklı district of Diyarbakır province (known to have  no  environmental asbestos  exposure)  were  taken  as  a  comparison  group.  Survey  form  to  determine  the demographic characteristics of the participants, "State-Trait Anxiety Inventory" and "Beck Hopelessness Scale" were used. People were interviewed face to face. Student t test was used to examine differences between the two groups. Descriptive analyzes such as frequency, number, percentage and chi-square test were used to compare numerical data. The level of significance was taken as p<0.05.

Results: It was observed that age and gender distribution of asbestos-exposed and non-asbestos-exposed individuals were not different (p>0.05) in this study. The subjects who were exposed to asbestos were found to have higher mean condition-related  anxiety  (43.2±9.6),  trait  anxiety  (47.7±8.9)  and  hopelessness  levels  (7.5±5.1)  than  those  not exposed to  asbestos (37.9±7.9; 43.4 ±  8.8; 5.5±3.9, respectively). The difference between the m  was statistically significant (p<0.05).

Conclusions: This study has shown that exposure to environmental asbestos increases levels of anxiety and hopelessness in individuals. There is a need for more extensive studies in order to establish the mental states of the individuals living in these regions and to develop solution proposals for this reason.

Keywords: asbestos exposure, state anxiety, trait anxiety, hopelessness

Çevresel Asbeste Maruz Kalan Erişkin Bireylerde Kaygı ve Umutsuzluk Düzeyleri

ÖZET

Amaç: Bu çalışma Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı asbeste bağlı hastalıkların (asbestozis, maling mesotelyoma vs.) en sık görüldüğü bir bölgede yaşayan insanlarda, bu bölgede yaşıyor olmanın onlarda oluşturduğu kaygı ve umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntemler: Kesitsel tipteki araştırmamız 01-31 Temmuz 2010 yılında, Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı çevresel asbest olduğu bilinen Yukarışeyhler beldesinde yürütülmüştür. Burada yaşayan 35 yaş üzeri 292 kişiye ulaşılmıştır. Karşılaştırma grubu olarak (çevresel asbeste maruziyetin olmadığı bilinen) Diyarbakır ili Çarıklı beldesindeki yetişkinlerden sistematik örnekleme yöntemiyle seçilen 305 kişi alınmıştır. Araştırmaya katılan kişilere demografik özelliklerini belirleyen anket formuyla, “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” ve “Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılarak kişilerle yüz yüze görüşülmüştür. İki grup arasındaki farkları incelemek için student t testi uygulanmıştır. Frekans, sayı, yüzde gibi tanımlayıcı analizler ile birlikte, sayısal verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. Değerlendirmede anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada asbeste maruz kalan ve asbeste maruz kalmayan bireylerin yaş ve cinsiyet dağılımının farklı olmadığı gözlenmiştir (p>0.05). Asbeste maruz kalan bireylerin ortalama durumluk kaygı (43.2±9.6), sürekli kaygı (47.7±8.9) ve umutsuzluk düzeylerinin (7.5±5.1) asbeste maruz kalmayanlara göre (sırasıyla 37.9±7.9; 43.4±8.8;5.5±3.9) yüksek olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Bu çalışma çevresel asbeste maruz kalmanın bireylerde kaygı ve umutsuzluk düzeylerini artırdığını göstermiştir. Bu nedenle bu bölgelerde yaşayan bireylerin ruhsal durumlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Asbest maruziyeti, durumluk kaygı, sürekli kaygı, umutsuzluk

Dicle Med J  2017;44(4):355-364

doi: 10.5798/dicletip. 362406

Volume 44, Number 4 (2017)