ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of Forensic Cases Admitting to Pediatric Emergency Clinic
Abdullah Yazar, Fatih Akın, Esra Türe, Dursun Odabaş

Abdullah Yazar, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastakları ABD, 42080 Konya, Türkiye e-mail: drabdullahyazar@hotmail.com

 ABSTRACT

Objectives: Childhood forensic events constitute most of the preventable health problems all over the world. This study aimed to evaluate the clinical and demographic characteristics and treatment procedures of non-traumatic pediatric forensic cases.

Methods: The files  of  39756 patients aged under 18-years-old, who admitted to  our  pediatric  emergency clinic between September 2015 and September 2016 were analysed retrospectively.

Results: The age range of 683 patients who were found to be forensic cases was 0-17 years and the mean age was 5,82± 4,7 years. While mean age of boys was 6.37 ± 5.1 years, it was 5.36 ± 4.3 years for girls. It was determined that 316 (46,3%) of the forensic cases admitting to pediatric emergency department were girls and 367 (53,7%) were boys. The distribution of cases revealed that intoxication cases took the first place (n: 260, 38.1%). When forensic events were evaluated according to age groups it was determined that 77% of intoxication cases were under 5 years - old; 76.9% of suicide cases were over over 15 years-old; 62.3% of patients with foreign body swallowing were under

5-years-old; 62.3% of patients with foreign body aspiration were under 5-years-old; 89.5% of patients with narcotic drug usage were over 15-years-old.

Conclusion: Accidents and intoxication cases are the leading causes of preventable deaths in our country as in the whole world. In  order to  reduce such incidents, necessary arrangements must  be made for safety at  children's surroundings and home, and appropriate safety devices should be used when necessary to ensure this safety. Regular training should also be provided by trainers and health professionals on the basis of injury prevention programs for children and parents.

Keywords: Forensic cases, children, intoxication

Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Adli Vakaların Değerlendirilmesi

ÖZET

Giriş: Çocukluk çağında meydana gelen adli olaylar tüm dünyada önlenebilir sağlık sorunlarının bında yer almaktar. Bu çalışmada çocuk acil kliniğine bvuran, majör travma dışı adli vaka olarak değerlendirilen hastaların klinik ve demografik özelliklerinin ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi amlanmıştır.

Yöntemler: Çocuk acil tıp kliniğimize Eylül 2015-Eylül 2016 tarihleri arasında bvuran 18 yaş al 39756 hastadan, adli vaka olarak kabul edilen 683 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Adli olarak değerlendirilen 683 hastanın yaş aralığı 0-17 yıl arasında olup, tüm olguların yaş ortalaması5,82±4,7 yıl olarak bulundu. Erkek çocukların yaş ortalaması 6,37±5,1 yıl iken kız çocukların yaş ortalaması 5,36±4,3 yıl olarak tespit edildi. Çocuk acile gelen adli olguların 316sının kız (%46,3) ve 367’sinin erkek (%53,7) olduğu tespit edildi. Adli olayların dağılını incelediğimizde en fazla intoksikasyon vakalarının (n: 260, %38,1) görüldüğü tespit edildi. Olayların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde intoksikasyon vakalarının %77,7 sinin 5 yaş alnda, öz kıyım vakalarının %76,9’unun 15 yaş üstünde, yabancı cisim yutma vakalarının %62,3ünün ve yabancı cisim aspirasyonu vakalarının %90,5inin 5 yaş alnda, uyuşturucu kullanımı vakalarının %89,5’inin en sık 15 yaş üstünde görüldüğü tespit edildi.

Sonuç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kazalar ve intoksikasyon vakaları, önlenebilir ölüm nedenlerinin bında gelmektedir. Bu tür olayların azallabilmesi için çocukların yaşadığı çevrelerde ve evde venlik için gerekli düzenlemeler yapılmalı, güvenliği sağlamak için gerektiğinde uygun venlik araçları kullanılmalıdır. Ayrıca eğitimciler ve sağlık profesyonelleri tarafından çocuklara ve ebeveynlere yaralanma korunma programları çerçevesinde zenli eğitimler verilmelidir.

Anahtar kelimeler; Adli vaka, çocuk, zehirlenme

Dicle Med J  2017;44(4):345-353

doi: 10.5798/dicletip. 362395

 

 

 

 

Volume 44, Number 4 (2017)