ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Factors Affecting Amputations In Patients With Diabetic Foot Ulcer Referring To Emergency Units
Musatafa İçer, Hasan Mansur Durgun

Mustafa İcer, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Dicle University, 21280, Diyarbakır, Turkey Email: drmicer@gmail.com

ABSTRACT

Objective: Diabetic foot is the most common cause of lower extremity amputations. The aim of the present study was to  investigate  the  clinical  characteristics  of  and  factors  affecting  amputation  in  patients  with  diabetic  foot  ulcer referring to the emergency units.

Methods:  The  present  study  was  performed  based  on  retrospective  review  of  medical  files  of  58  patients  who  were referred to the Emergency  Unit of Dicle University, Faculty of Medicine between June 2010 and October 2016  due to diabetic foot ulcer. 

Results: Of 58 patients included in this study, 31 (53.4%) were men and 27 (46.6%) were women. The mean age was 61.43±11.584 (range: 41 to 85) years. Extremity amputation was not performed in 34 patients (58.6%), while 24 (41.4%)  underwent  an  amputation.  Factors affecting  extremity  amputation  were  found  to  be  disease  duration, presence  of  coronary  artery  disease,  duration  of  hospital  stay,  and  presence  of  osteomyelitis.  Among  laboratory findings, factors affecting extremity amputation were albumin, hemoglobin, leukocytes, neutrophil, neutrophil/lymphocyte  ratio,  hemoglobin  A1c,  and  elevated  erythrocyte  sedimentation  rate.  The  Wagner-Meggitt Classification  of  Grade  4,  University  of  Texas  Classification  of  stage  D  and  Grade  3  also  had  significant  effects  on amputation. (p<0.05)

Conclusion:  Our  study  results  suggest  that  together  with  classification  systems,  comorbidities,  albumin  levels, hemoglobin  A1c  levels,  sedimentation  rate,  and  complete  blood  count  results  play  a  key  role  in  predicting  the amputation requirement in patients with diabetic foot ulcers referring to the emergency units. 

Keywords: Diabetic foot ulcer, diabetic foot amputation, emergency unit.

Acil Servise Başvuran Diyabetik Ayak Hastalarında Amputasyonu Etkileyen Faktörler

ÖZET

Giriş: Diyabetik ayak nontravmatik alt ekstremite ampütasyonlarının en yaygın nedenidir. Bu çalışmanın amacı acil servise başvuran diyabetik ayak hastalarının klinik özelliklerini ve ampütasyonu etkileyen faktörleri incelemektir.

Yöntemler: Bu çalışma Haziran 2010 Ekim2016 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne diyabetik ayak ülseri nedeni ile başvuran 58 hasta retrospektif olarak hasta dosyaları incelenerek yapıldı.

Bulgular:  Bu  çalışmada  toplamda  58  olgunun31(%53,4)’i  erkek,  27(%46,6)’i  kadındı.  Yaş  ortalaması 61.43±11.584(yaş aralığı: 41-85) idi. Olguların 34(%58,6)’üne ekstremite ampütasyonu yapılmadı, 24(%41,4)’üne yapıldı. Hastalık süresi, koroner arter hastalığı, hastaneye yatış süresi, osteomiyelit varlığı ekstremite ampütasyonunu etkileyen  faktörlerdi.  Laboratuvar  bulgularından  albümin,  hemoglobin,  lökosit,  nötrofil,  nötrofil/lenfosit  oranı

hemoglobin A1c, eritrosit sedimetasyon hızı yüksekliği ekstremite ampütasyonunu etkileyen faktörlerdi. Wagner Meggitt sınıflamasında derece 4, University of Texas sınıflamasında evre D ve derece 3 ampütasyonu etkileyen faktörlerdi (p<0.05).

Sonuç: Acil servise başvuran diyabetik ayak ülserli hastalarda sınıflama sistemleri ile beraber, eşlik eden komorbid durumlar,  albümin,  hemoglobin  A1c,  eritrosit  sedimetasyon  hızı  ve  tam  kan  sayımı  ampütasyonu  belirlemede önemlidir.

Anahtar kelimeler: Diyabetik ayak ülseri, diyabetik ayak ampütasyonu, acil servis.

Dicle Med J  2017;44(1):91-98

doi: 10.5798/dicletip.298615

Volume 44, Number 1 (2017)