ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Inhibition of Kv 1.3 and Kv 10.1 voltage gated potassium channels role on oxidative stress in breast cancer
Didem Turgut Coşan, Çağrı Öner, Ahu Soyocak, Evrim Metcalfe, Mustafa Djamgoz

Didem Turgut Coşan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, Email: dcosan@gmail.com

 ABSTRACT

Objective:   Reactive   oxygen   species   especially   increase   in   physicological   and   pathological   conditions   including oxidative  stress,  ionised  radiation,  ischemia-reperfusion  damage  and  cancer.  We  aimed  to  observe  the  effects  of voltage  gated  potassium  channels  which  take  part  in  differentiation  and  proliferation  of  breast  cancer  cells  by  theirinhibition.

Methods: Potassium channel siRNAs were transfected to different characteristic breast cancer cells. Cell lysates were prepared after incubation and then total antioxidant and oxidant levels were determined. The level of oxidative stress was calculated by obtained data. Normal distribution of the continuous variables was enabled using the Kolmogorov-Smirnov  suitability  test.  Comparisons  between  groups  of  normally  distributed  variables  were  evaluated  using  One-Way variance analysis. Tukey HSD test was used for multiple comparisons. 

Results: It was observed that inhibition of potassium channels caused to reduce oxidative stress level in non-invasive MCF-7  breast  cancer  cells.  Furthermore,  in  invasive  MDA-MB-231 breast  cancer  cells,  it  was  determined  that inhibition  of  Kv  1.3  caused  to  reduce  oxidative  stress  level  while  inhibition  of  Kv  10.1  caused  to  induce  oxidative stress level.

Conclusion: It was  determined  that inhibition of voltage gated potassium channels  might  be affected oxidat ive  stress in cancer cells. Also, the most important result of our study is the possible effect of voltage gated potassium channels on oxidative stress and this effect depends on metastatic character and sort of ion channel in cancer cells. 

Keywords: Breast cancer, Kv 1.3, Kv 10.1, Oxidative Stress

Meme kanserinde Kv 1.3 ve Kv 10.1 voltaj bağımlı potasyum kanallarının inhibisyonunun oksidatif stres üzerindeki rolü

ÖZET

Amaç: Reaktif oksijen türevleri oksidatif stres,  iyonize  radyasyon  maruziyeti,  iskemi-

reperfüzyon hasarı ve kanseri içeren fizyolojik ve patolojik durumlarda artmaktadır. Çalışmamızda meme kanser hücrelerinin farklılaşmasında ve çoğalmasında  etkili  olduğu  düşünülen  voltaj  kapılı  potasyum  kanallarının  inhibisyonunun  etkilerini  gözlemek amaçlandı.

Yöntemler: Farklı karakterlerdeki meme kanseri hücrelerine bu potasyum kanallarına özgü siRNA’ların transfeksiyon işlemi yapıldı. İnkübasyon sonrasında hücre lizatları hazırlanarak antioksidan ve oksidan seviyeleri  belirlendi.  Elde edilen verilerle oksidatif stres hesaplandı. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak yapıldı. Normal dağılım gösteren değişkenlerin gruplar arasındaki karşılaştırmaları tek  yönlü

varyans analizi ile değerlendirildi. Çoklu karşılaştırmalar ise Tukey HSD testi ile gerçekleştirildi.

Bulgular:  Kanal  inhibisyonu  ile  invaziv  olmayan  karakterdeki  MCF-7 hücrelerinin oksidatif stres seviyesinde düşüş olduğu gözlendi. İnvaziv karakterdeki MDA-MB-231 hücrelerinde ise Kv 1.3 siRNA transfekte edilen grupta oksidatif stres seviyesinde düşüş belirlenirken, Kv 10.1 siRNA transfekte edilen grupta artış belirlendi.

Sonuç: Voltaj kapılı potasyum iyon kanallarının inhibisyonunun kanser hücrelerinde oksidatif stres oluşturabileceği belirlenmiştir. Ayrıca, çalışmamızdaki en önemli bulgu kanser hücrelerinde voltaj bağımlı potasyum kanallarının oksidatif stres üzerinde etki yapabileceği ve bunun hücrelerin metastatik karakteri ve iyon kanalı türü ile bağlantılı olmasıdır.

Anahtar kelimeler: Kv 1.3; Kv 10.1; meme kanseri; oksidatif stres

Dicle Med J  2017;44(1):43-50

doi: 10.5798/dicletip.298591

Volume 44, Number 1 (2017)