ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Investigation of Serum Levels of Selenium, Zinc, and Copper in Adolescents with Idiopathic Scoliosis
Zahide Yalaki, Hacı Mustafa Özdemir, Tuğba Zengin, Metin Işık

Zahide  Yalaki,  Ankara  Training  and  Research  Hospital,  Pediatric  Clinic Ulucanlar,  Ankara, Turkey E-mail: dr_zahide@yahoo.com

 ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to investigate  the serum levels of selenium, zinc and copper on the etiology of idiopathic scoliosis in adolescents.

Methods:  Forty  four  idiopathic  scoliosis  patients  between  10  and  17  years  of  age  were  considered  in  this  study.  The vertebra curvature degrees of the patients were between 28° and 82°. The idiopathic scoliosis patients were assigned to two groups based on their vertebra curvature degrees. Curvature degree of 45° and lower was labeled as group 1 and curvature of upper 45° was labeled as group 2. Total blood count, serum levels of selenium, zinc and copper were studied.

Results:  Thirty  three  of  the  idiopathic  scoliosis  patients  (75%)  were  female.  There  was  no  statistically  significant difference  in  serum  zinc  and  copper  levels  between  idiopathic  scoliosis  patients  and  the  control  group  (p>  0.05). Serum  selenium  levels  in  idiopathic  scoliosis  patients  were  lower  than  that  of  the  control  group  and  the  difference was  statistically  significant  (p<  0.05).  In  terms  of  vertebra  curvature  degree  and  demographic  characteristics  of  the patients, group 2 age average was significantly higher than that of the group 1 (p< 0.05). When serum selenium, zinc, and  copper  levels  were  compared  based  on  the  vertebra  curvature  degrees  of  the  IS  patients,  no  statistically significant difference was observed between group 1 and 2 in laboratory measurements (p > 0.05).

Conclusion: Among the measured trace elements, selenium was lower in the serum of the IS patients. This is the first study in Turkey that we know of about this subject and we think that further studies are needed.

Keywords: idiopathic scoliosis, selenium, zinc, copper

Adolesan İdiyopatik Skolyozda Serum Selenyum, Çinko ve Bakır Düzeylerinin Araştırılması

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada adolesanlardaki idiyopatik skolyozun etiyolojisinde serum selenium, çinko ve bakır düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya 10-17 yaş arası idiyopatik skolyozu olan 44 hasta alınmıştır. Hastaların vertebra eğrilik dereceleri 280 ile 820 arasında değişiklik göstermiştir. İdiopatik skolyozlu hastalar vertebra eğrilik derecelerine göre 450 altı (grup 1) ve 450 üstü (grup 2) eğrilikler olarak 2 gruba ayrılmıştır. Çocuklarda tam kan sayımı, serum selenyum, çinko, bakır düzeyleri çalışılmıştır.

Bulgular: İdiyopatik skolyozlu hastaların 33’ü (%75) kızdır. İdiopatik skolyozlu hastalar ve kontrol grupları arasında serum çinko ve bakır düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). İdiyopatik skolyozlu hastalarda kontrol grubuna göre serum selenyum düzeyi düşüktür ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Hastaların eğrilik dereceleri ve demografik özelliklerine bakıldığında, grup 2’nin yaş ortalaması, grup 1’e  göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksektir (p<0,05). İdiopatik skolyozlu hastaların eğrilik derecelerine göre serum  selenyum, çinko ve bakır düzeyleri karşılaştırıldığında grup 1 ile grup 2 arasında laboratuvar ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p> 0,05).

Sonuç:  Eser  elementlerden  olan  selenyum  idiopatik  skolyozlu  hastaların  serumunda  daha  düşük bulunmuştur. Çalışmamız bu konuda Türkiye’de yapılan ilk çalışmalardan biridir ve daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler: idiyopatik skolyoz, selenyum, çinko, bakır.

Dicle Med J  2017;44(1):35-42

doi: 10.5798/dicletip.298579

Volume 44, Number 1 (2017)