ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Investigation of Pathogen Distribution by Direct and Indirect Immunofluorescence Microscopy in Patients followed up with a Pre-Diagnosis of Atypical Pneumonia in a Pediatric Intensive Care Unit
Mehmet Nur Talay, Erdal Özbek

Mehmet Nur Talay, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım servisi, 21090 Diyarbakır, Türkiye e-mail: mntalay70@gmail.com       

Investigation of Pathogen Distribution by Direct and Indirect Immunofluorescence Microscopy in Patients followed up with a Pre-Diagnosis of Atypical Pneumonia in a Pediatric Intensive Care Unit

Abstract

Introduction: Lower respiratory tract infections are one of the causes of serious illness and death, especially in the first five years of life. Atypical pneumonias, which can be caused by some bacteria and parasites, mostly viruses, have a very important place among these infections.

Objective: It was aimed to investigate the distribution of causative microorganisms in patients hospitalized in the pediatric intensive care unit with the diagnosis of atypical pneumonia, using direct and indirect immunofluorescence methods.

Method: Eighty six patients followed in the pediatric intensive care unit with the diagnosis of atypical pneumonia between January 1, 2018 and December 31, 2018 were included in the study. Viral antigens in respiratory tract samples of these patients were investigated by direct immunofluorescence method. IgM and IgG antibodies were investigated in serum samples of 65 patients.

Results: The mean age of the cases was 8±4 months. A total of 104 positivity tests were detected from 86 cases followed up. The most common respiratory syncytial virus was 35 (40.7%). The cases were most frequently seen in January (15.17.4%), February (27.31.4%), March (14.16.3%) and December (13.15.12%).

Conclusion: In atypical pneumonias, the importance of etiological diagnosis has been emphasized in that viruses are the causative agents at a very high rate, in order to prevent the use of agents directed to the agents and unnecessary antibiotic use.

Keywords: Atypical pneumonia, Pediatric Intensive care unit, direct and indirect immunofluorescence method.

Bir Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Atipik Pnömoni Ön Tanısı ile takip edilen hastalarda Patojen Dağılımının Direkt ve İndirekt İmmünoflöresan Mikroskopisi ile İncelenmesi

Öz

 

 Giriş: Alt solunum yolu enfeksiyonları, özellikle yaşamın ilk beş yılında ciddi hastalık ve ölüm nedenlerinden biridir. Bu enfeksiyonlar arasında başta virüsler olmak üzere bazı bakteri ve parazitlerin neden olabileceği atipik pnömoniler oldukça önemli bir yere sahiptir.

Amaç: Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda atipik pnömoni tanısı ile yatan hastalarda etken mikroorganizmaların dağılımının direkt ve indirekt immünofloresan yöntemleri kullanılarak araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında çocuk yoğun bakım ünitesinde atipik pnömoni tanısı ile takip edilen 86 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların solunum yolu örneklerinde viral antijenler direkt immünofloresan yöntemi ile araştırıldı. 65 hastanın serum örneklerinde IgM ve IgG antikorları araştırıldı.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 8±4 ay idi. Takip edilen 86 olgudan incelenen testlerde toplam 104 pozitiflik tespit edildi. En sık solunum sinsityal virüsü 35 (%40,7) izlendi.Olgular en sık Ocak (%15,17,4), Şubat (%27,%31,4), Mart (%14,16,3) ve Aralık (%13,15,12) aylarında görüldü.

Sonuç: Atipik pnömonilerde etkene yönelik etken madde kullanımını ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için virüslerin çok yüksek oranda etken madde olması nedeniyle etiyolojik tanının önemi vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Atipik pnömoni, Çocuk Yoğun bakım ünitesi, direkt ve indirekt immunofluoresan metod

Dicle Med J  2022; 49 (3): 513-520

Doi: 10.5798/dicletip.1170392

 

Cilt 49, Sayı 3 (2022)