ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19 Critical Patient: Analgesia and Sedation
Gönül Ölmez Kavak

Gönül Ölmez Kavak, Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Diyarbakır, Türkiye e-mail: golmezkavak@gmail.com

COVID-19 Critical Patient: Analgesia and Sedation

Abstract

Critical covid-19 patients admitted to the intensive care unit often require analgesia and sedation. There is an increased need for sedation and analgesia due to the pathophysiological characteristics of the disease itself, the severity of the disease, and concerns about its transmission to healthcare providers. In the management of sedation in Covid-19 critical care patients, individualized patient sedation and analgesia management, side effect profiles of various agents, patient characteristics, and availability of drugs should be considered. Increasing patient safety and improving intensive care outcomes are the main objectives.

Keywords: Covid-19, analgesia, sedation, critically ill patients.

 

COVİD-19 Kritik Hasta: Analjezi ve Sedasyon

Öz

Yoğun bakım ünitesine kabul edilen kritik covid-19 hastaları sıklıkla analjezi ve sedasyona ihtiyaç duymaktadırlar. Hastalığın kendi fizyopatolojik özelliklerinden ve hastalığın şiddetinden, sağlık hizmeti verenlere bulaşmasına yönelik kaygılardan kaynaklanan artmış sedasyon ve analjezi ihtiyacı vardır. Covid-19 kritik bakım hastalarında sedasyon uygulamasının yönetiminde, bireyselleştirilmiş hasta sedasyon ve analjezi yönetimi, çeşitli ajanların yan etki profilleri, hastaya ait özellikler ve ilaçların ulaşılabilirliği göz önünde bulundurulmalıdır. Hasta güvenliğinin artırılması ve yoğun bakım sonuçlarının iyileştirilmesi temel amaçtır.

Anahtar kelimeler: Covid-19, analjezi, sedasyon, kritik hasta

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 198-207

Doi: 10.5798/dicletip.1005435

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)