ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Radiology of COVID-19 Pneumonia
Cihan Akgül Özmen

Cihan Akgül Özmen, Dicle University School of Medicine Department of Radiology, 21180 Diyarbakır, Turkey e-mail: cihanakgul@gmail.com

The Radiology of COVID-19 Pneumonia   

Abstract

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has reached a pandemic stage in March 2020 and currently more than 220 million patients worldwide are infected. The characteristic findings of COVID-19 pneumonia are bilateral, peripheral, rounded ground-glass opacities (GGO) which are dominantly located in the lower lobes and that may be accompanied by consolidation. The distribution of the parenchymal lesions was reported to be bilateral (88%), multi-lobar (78%) and peripheral (76%), with a tendency to involve the posterior regions of the lungs (80%). Several other chest CT findings, such as interlobular septal thickening, bronchiectasis, “crazy paving” and halo sign, have also been reported but with a lower frequency.

RSNA has published consensus statements to reduce report variability among radiologists and defined 4 main categories: typical, indeterminate, atypical, and negative, to provide a relative likelihood that these findings are attributable to COVID-19 pneumonia.

It is vital to understand that imaging may be normal in the early stages of COVID-19, and many conditions may present with imaging findings mimicking COVID-19 pneumonia. Chest CT may be also used as a useful tool for better identification of patients who will benefit from more aggressive therapy. In addition, CT may be used to evaluate patency of pulmonary and coronary vascular structures and myocardial damage.

Although CT scan is not recommended as a diagnostic and screening tool, it can be helpful to clinician for a fast and accurate decision-making and has a crucial role in the diagnosis, risk stratifying, and follow-up of the progression of COVID-19 pneumonia.

Keyword: COVID-19, pneumonia, chest CT

COVID-19 Pnömonisinde Radyoloji

Öz

Korona virüs hastalığı (COVID-19) Mart 2020 itibariyle pandemi olarak kabul edildi ve dünya çapında yaklaşık 220 milyondan fazla insan infekte oldu. Radyolojik bulgular bilateral periferik, ağırlıklı olarak alt loblarda yerleşim gösteren yuvarlak buzlu cam alanları ve eşlik edebilen konsolidasyon alanları ile karakterizedir. Parankimal lezyonların dağılımı bilateral (%88), multilobar (%78), ve periferik (%76) olarak bildirilmiş olup, akciğerlerin arka alanlarını tutma eğilimindedir. Diğer bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları arasında interlobuler septal kalınlaşma, bronşektazi, Arnavut kaldırımı görünümü, halo bulgusu ve ters halo görünümü sayılabilir.

RSNA, radyologlar arası raporlama farklılıklarını azaltmak amacıyla bir uzlaşı bildirisi yayınladı ve radyolojik bulguları COVID-19 pnömonisine benzerliği açısından tipik, belirsiz, atipik ve negatif olmak üzere 4 gruba ayırdı.

Görüntülemenin başlangıç evresinde görüntülemnin normal olabileceğini, ayrıca bulguların pek çok başka hastalığın benzer bulgular göstereceğini bilmek oldukça önemlidir. Toraks BT, daha agresif tedaviden fayda görecek hasta grubunu belirlemede önemlidir. Ek olarak pulmoner ve koroner vasküler yatak açıklığı, myokard hasarı gibi diğer bulguları ortaya koymada değerlidir.

COVID-19 pnömonisinde, BT rutin tarama için önerilmese de klinisyenin hızlı karar vermesine yardımcı ve tanı, risk sınıflandırması ve hastalık progresyonunun takibinde kritik öneme sahiptir.

Anahtar kelimeler: COVID-19, pnömoni, Toraks BT.

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 5-14

Doi: 10.5798/dicletip.1004017

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)