ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19 and Cancer Management
Zuhat Urakçı, Ziya Kalkan, Senar Ebinç

Zuhat Urakçı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD. Diyarbakır, Türkiye e-mail: dr.zurak@hotmail.com

COVID-19 and Cancer Management

Abstract

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 outbreak a global epidemic in March 2020. Cancer disease and the methods and treatments used in cancer treatment can cause immunosuppression. Therefore, the risk of transmission of COVID-19 disease increases in patients with cancer. In addition, mortality rates due to COVID-19 are higher in cancer patients than in the normal population. During the COVID-19 pandemic, problems have arisen in the health systems of many countries, and due to these problems, changes have been made in many areas. In this context, various modifications have been made in daily oncological practice, and adaptation to current conditions has been tried to be achieved. Routine cancer screenings were temporarily stopped, and the follow-up intervals were extended in some conditions during routine follow-ups. There were also differences in the diagnosis process due to the congestion in the health systems. Since immunotherapy, targeted drugs and hormonal drugs do not increase the risk of transmission and mortality during the COVID-19 pandemic, there is no significant difference from the standard approach to the use of these drugs. However, it has been suggested that immunotherapy treatment intervals can be extended in order to reduce hospital visits. Due to the risk of immunosuppression and infection in patients receiving chemotherapy, some changes have been made within the framework of international guidelines. A standard approach is recommended in curative approaches and in the treatment of tumors that can respond well to chemotherapy. However, in cases with no significant chemotherapy efficacy and metastatic stage disease, it is recommended that treatment be decided together with patients. Health authorities gave priority to patients diagnosed with cancer in their vaccination programs, and it was observed that the vaccine was effective in preventing the transmission of COVID-19 in cancer patients and reducing mortality due to COVID-19.

Keywords: Cancer, COVID-19, Pandemic.

COVİD-19 ve Kanser Yönetimi

Öz

Coronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) şiddetli akut solunum sendromu coronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Mart 2020’de COVID-19 salgınını küresel bir salgın olarak ilan etmiştir. Kanser hastalığının kendisi ve kanser tedavisinde kullanılan yöntem ve tedavilerin immünsupresyona neden olabilmelerinden dolayı bu hastalarda COVİD-19 hastalığına yakalanma riski artmaktadır. Ayrıca kanser hastalarında normal popülasyona göre COVİD-19’a bağlı mortalite oranları daha yüksektir. COVİD-19 pandemisi sürecinde birçok ülkenin sağlık sisteminde problemler baş göstermiş ve bu problemlerden dolayı çoğu alanda değişiklikler yapılma yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda günlük onkolojik pratikte de değişik modifikasyonlar yapılmış, mevcut koşullara adaptasyon sağlanmaya çalışılmıştır. Rutin kanser taramaları geçici olarak durdurulmuş, rutin takiplerde bazı koşullarda takip aralıkları uzatılmıştır. Sağlık sistemlerindeki yüklenmelerden dolayı tanı aşamasında bazı farklılıklar yaşanmıştır. COVİD-19 pandemi sürecinde immünoterapi, hedefe yönelik ilaçlar ve hormonal ilaçlar COVİD-19 bulaş ve mortalite riskini arttırmadığından bu ilaçların kullanımı ile ilgili standart yaklaşımda belirgin bir farklılık görülmemektedir. Bununla birlikte hastane vizitlerini azaltma amacıyla immünoterapi kür aralıklarının uzatılabileceği önerilmiştir. Kemoterapi alan hastalarda immünsupresyon oluşturma ve enfeksiyon riski nedeni ile uluslararası kılavuzlar çerçevesinde bazı değişikliklere gidilmiştir. Küratif yaklaşımlarda ve kemoterapiye iyi yanıt alınabilecek tümörlerin tedavisinde standart yaklaşım önerilirken, metastatik evre palyatif tedavi alan ve kemoterapi etkinliği belirgin olmayan hastalarda hastayla birlikte tedaviye karar verilmesi önerilmiştir. Sağlık otoriteleri aşılama programlarında kanser tanılı hastalara öncelik tanımış, aşının kanser hastalarında COVİD-19 bulaşını önleme ve COVİD-19’a bağlı mortaliteyi azaltmada etkili olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Kanser, COVİD-19, Pandemi

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 55-64

Doi: 10.5798/dicletip.1004816

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)