ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Outpatlent Treatment of COVID-19
Vasfiye Demir Pervane, Tahsin Çelepkolu

Vasfiye Demir Pervane,Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye e-mail: vasfiyyedemir@hotmail.com

Outpatient Treatment of COVID-19

Abstract

COVID-19 infection is a clinical condition with high mortality and morbidity caused by SARS-CoV-2 infection, which has been detected in Wuhan, China, and later spread to the whole world and caused a pandemic. More than 218 million people worldwide have been affected by this infection, and this disease has caused the death of more than 4.5 million people. Although Covid-19 infection generally has mild-to-moderate clinical course, it can result in death at a rate of 2%.

Although there is no current definitive treatment for the treatment of COVID-19 disease, intensive scientific studies and drug researches are carried out. Countries determine their outpatient and inpatient treatment protocols in accordance with their own health policies and capacities.

Monoclonal antibody therapy targeting SARS-CoV-2 is being evaluated for use in outpatients with mild-to-moderate COVID-19, and clinical studies show that these agents benefit from the treatment. The monoclonal antibody Casirivimab-iminab, Sotrovimab has been made available in the emergency room in the United States with an emergency use authorization for selected outpatients with mild-to-moderate Covid-19 disease who are likely to deteriorate medically.

Studies have shown that favipravir increases viral clearance; it has been shown that radiological evaluations of the chest and clinical symptoms improve with favipravir. Favipravir is also included in outpatient and inpatient treatment protocols in our country. Currently, the effect of drug treatments such as immune plasma therapy, systemic glucocorticoid, colchicine, ivermectin, fluvoxamine, hydroxychloroquine + azithromycin on the course of the disease in outpatient COVID-19 patients is limited and controversial. There is a need to conduct randomized controlled studies on drugs for high quality accurate information.

In the follow-up of outpatients, isolation of patients, drug treatments, informing them about the disease and alarm symptoms, post-infection vaccination, telemedicine support and providing the necessary management and support are also extremely important.

Keywords: COVID-19, outpatient, pandemia.

COVID-19’ da Ayaktan Tedavi

Öz

COVİD-19 enfeksiyonu Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen daha sonrasında tüm dünyaya yayılarak pandemiye neden olan SARS-CoV-2 enfeksiyonunun neden olduğu mortalite ve morbiditesi yüksek klinik bir durumdur. Dünya genelinde 218 milyondan fazla kişi bu enfeksiyondan etkilenmiş ve bu hastalık 4,5 milyondan fazla kişinin de ölümüne neden olmuştur. COViD-19 enfeksiyonu genelde hafif orta seyirli bir klinik seyir göstermekle beraber %2 oranında ölümle sonuçlanabilmektedir.

COVİD-19 hastalığının tedavisine dönük güncel kesin bir tedavisi olmamakla beraber yoğun bilimsel çalışmalar ve ilaç araştırmaları yapılmaktadır. Ülkeler kendi sağlık politikaları ve imkanlarına uygun olarak ayaktan ve yatan hasta tedavi protokollerini belirlemektedir.

SARS-CoV-2’i hedef alan monoklonal antikor tedavisinin COVİD-19’u hafif-orta seviyede geçiren ayaktan hastalarda kullanılması yönünde değerlendirilmekte ve klinik çalışmalar bu ajanlardan fayda görüldüğünü göstermektedir. Monoklonal antikor olan Casirivimab-imdevimab, Sotrovimab hafif-orta seviyede COViD-19 hastalığını geçiren, tıbbi olarak kötüleşme ihtimali bulunan seçilmiş ayaktan hastalar için acil kullanım yetkisi ile ABD’de acil serviste kullanıma sunulmuştur.

Çalışmalarda favipravirin viral arınmayı arttırdığı; göğsün radyolojik değerlendirmelerinin ve klinik semptomların favipravir ile daha iyiyiye gittiği gösterilmiştir. Ülkemizde ayaktan ve yatan hasta tedavi protokollerinde de favipravire yer verilmektedir. Ayaktan COVİD-19 hastalarında güncel olarak immun plazma tedavisi, sistemik glukokortikoid, kolşisin, ivermektin, fluvoksamin, hidroksiklorokin+azitromisin gibi ilaç tedavilerinin hastalığın seyrine etkisi kısıtlı ve tartışmalıdır. Yüksek kalitede doğru bilgi için ilaçlara dönük randomize kontrollü çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç vardır.

Ayaktan hastaların takibinde hastaların izolasyonu, ilaç tedavileri, hastalık ve alarm semptomları hakkında bilgilendirmeleri, enfeksiyon sonrası aşılanmaları, teletıp desteği ile gerekli yönetimin ve desteğin sağlanması da son derece önemlidir.

Anahtar kelimeler: COViD-19, ayaktan hasta, pandemi

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 39-48

Doi: 10.5798/dicletip.1004165

 

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)