ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19 and Intensive Care Process
Ali Kemal Kadiroğlu

Ali Kemal Kadiroğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Erişkin Yoğun Bakım BD, Diyarbakır, Türkiye 21100 e-mail: akkadiroglu63@gmail.com

COVID-19 and Intensive Care Process

Abstract

The patient with acute respiratory failure and hemodynamic instability, dyspnea and respiratory distress, respiratory rate ≥28/minute, oxygen saturation <93% despite nasal oxygen support of 5 liters/minute and above, partial oxygen pressure < 60 mmHg despite nasal oxygen support of 5 liters/minute and above, and PaO2/FiO2 < 300 are critically ill with Covid-19 pneumonia and should be treated and followed up in the intensive care unit. After these patients are admitted to the intensive care unit, they should be evaluated in detail in terms of clinical, laboratory and imaging findings.

 First of all, traditional oxygen support treatments (nasal cannula, face mask, mask with reservoir) should be started, if no results are obtained, high flow nasal cannulation should be applied, and if this method fails, non-invasive mechanical ventilation should be started. If the target oxygen saturation, respiratory rate and optimal respiratory physiology could not be reached despite the oxygen support treatment, intubation and mechanical ventilation support treatment should be started without wasting time. The standard weaning process should also be applied when patients are eligible.

 Mortality in patients with Covid-19 pneumonia occurs at a rate of 25-50% on the background of developing ARDS and with additional negative prognostic factors.

Key words: Covid-19, pneumonia, Oxygen therapy, NIMV, MV, weaning.  

COVID-19 ve Yoğun Bakım Süreci

Öz

Akut solunum yetmezliği ve hemodinamik kararsızlıkla beraber, dispne ve solunum güçlüğü, solunum sayısı ≥28 /dakika, 5 litre/dakika ve üstünde nazal oksijen desteğine rağmen oksijen satürasyonu <%93, 5 litre/dakika ve üstünde nazal oksijen desteğine rağmen parsiyel oksijen basıncı <60 mmHg, PaO2/FiO2 <300 olanlar Covid-19 pnömonili kritik hastadır ve yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takip edilmelidir. Bu hastalar yoğun bakıma kabul edildikten sonra klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulguları yönüyle detaylı değerlendirilmelidirler.

Öncelikle geleneksel oksijen destek tedavileri(nazal kanül, yüz maskesi ve rezervuarlı maske) başlatılmalı sonuç alınamazsa yüksek akımlı nazal kanülasyon uygulanmalı, bu yöntem de başarısız olursa non-invaziv mekanik ventilasyon başlanmalıdır. Oksijen destek tedavisi yapılmasına rağmen hedef oksijen saturasyonu, solunum sayısı ve optimal solunum fizyolojisine ulaşılamadıysa bu durumda vakit kaybetmeden entübasyon ile mekanik ventilasyon destek tedavisine geçilmelidir. Hastalar uygun olduğunda da standart weaning süreci uygulanmalıdır.

Covid-19 pnömonili hastalarda mortalite, gelişen ARDS zemininde ve ilave negatif prognostik faktörlerle % 25 -50 oranında gerçekleşmektedir.

Anahtar kelimeler: Covid-19, pnömoni, Oksijen tedavisi, NIMV, MV, weaning

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 15-22

Doi: 10.5798/dicletip.1004071

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)