ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Heart Rate, Work Rate and O2 Uptake Relationships During Constant Load Exercise Test Work Load at the Anaerobic Threshold in Healthy Male
Seda Uğraş, Oğuz Özçelik

Seda Ugras, Department of Physiology, Bozok University, Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey, e-mail: sedaugras@hotmail.com

Abstract

Objectives: During an incremental exercise test, increased metabolic demands of exercising muscle should be compensated with increased O2 uptake and heart rate until to their maximal levels. Anaerobic threshold (AT) describes the point of metabolic transition from aerobic to anaerobic metabolism and reflect moderate exercise intensity. The aim of this study was to evaluate O2 uptake to heart beat ratio (O2 pulse) and heat rate to work rate ratio (HR/WR) in response to constant load exercise at work load corresponded to AT.

Method: Twelve healthy young male subjects initially performed an incremental exercise test (15 W/min) until exhaustion. Then, each subject performed a 30 min of constant load exercise test that work load at their AT on separate days. Pulmonary gas exchange parameters were measured breath-by breath using a metabolic gas analyser. Cardiac parameters were followed continuously beat-by beat using a 12 lead ECG. AT estimated non-invasively using V-slope method.

Results: The heart rate for each watt of work production (HR/WR) was ranged between 0.97 beat/min/W to 1.76 beat/min/W and averaged 1.25±0.2 beat/min/W. The O2 pulse was ranged between 10.56 mL/min/beat to 16.15 mL/min/beat and averaged 13.38±1.5 mL/min/beat at the end of the test. A negative statistically significant correlation (R = - 0.90316, p<0.0001) between HR/WR and O2 pulse values were observed. In addition, a negative statistically significant correlation (R = - 0.67621, p<0.01) were observed between O2 uptake for each kg of body weight reflecting fitness status of subjects and O2 pulse values.

Conclusion: Increased heartbeat for each watt of work production is conversely related with the fitness status of subjects. Measurements of O2 pulse and HR/WR during aerobic exercise can provide valuable information with regarding subject’s fitness status. Investigators should be considering moderate intensity aerobic exercise instead of using incremental exercise that contains aerobic and anaerobic work production.

Keywords: Exercise, Anaerobic threshold, O2 pulse, fitness status, heart rate to work rate ratio

 

 Sağlıklı Erkek Bireylerde Sabit Yük Egzersiz Testi Sırasında Kalp Hızı, İş Oranı ve O2 Alımı İlişkisinin Değerlendirilmesi

 

Öz

Giriş: Incremental egzersiz testi sırasında kas egzersizinde artan metabolik ihtiyaçlar, maksimum düzeylere kadar artan O2 alımı ve kalp atımı ile kompanse edilmelidir. Anaerobik eşik (AE), aerobik metabolizmadan anaerobik metabolizmaya geçişi ve orta yoğunluktaki egzersizi tanımlar. Bu çalışmanın amacı, AE’e karşılık gelen sabit yük egzersiz karşısında O2 alım-kalp atım oranı (O2 pulse) ve iş gücü oranlarını değerlendirmektir (HR/WR).

Yöntemler: On iki sağlıklı, genç, erkek bireye gidebilecekleri son noktaya kadar (15W/min) incremental egzersiz testi uygulandı. Daha sonra her bireye ayrı günlerde AE’de 30 dakikalık sabit yük egzersiz testi uygulandı. Pulmoner gaz değişim parametreleri, metabolik gaz analizörü kullanılarak nefesten nefese ölçüldü ve kardiyak parametreler 12’li EKG cihazı ile ölçüldü. AE, non-invasiv V-slope metodu ile değerlendirildi.

Bulgular: Her bir watt iş üretimi (HR/WR) için kalp atım hızı 0.97 atım/dak/W ile 1.76 atım/dak/W ve ortalama 0.2 atım/dak/W 1.25±0.2 atım/dak/W arasındaydı. O2 pulse 10.56 mL/dak/atım ile 16.15 mL/dak/atım arasındaydı ve testin sonunda 13.38±1.5 mL/dak/atım olarak bulundu. HR/WR and O2 pulse değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon (R = - 0.90316, p<0.0001) bulundu. Ek olarak bireylerin fitness durumunu yansıtan vücut ağırlığının her kg’ı için O2 alımı ve O2 pulse değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon (R = - 0.67621, p<0.01) bulundu.

Sonuç: Her W iş üretimi için artan kalp atışı, bireylerin kondisyon durumu ile ters orantılıdır. Aerobik egzersiz sırasında O2 pulse ve HR/WR ölçümleri, bireyin fitness durumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Araştırmacılar, aerobik ve anaerobik iş üretimi içeren incremental egzersiz testi kullanmak yerine orta yoğunluklu aerobik egzersiz testi düşünmelidirler.

Anahtar kelimeler: Egzersiz, anaerobik eşik, O2 pulse, fitness durumu, kalp atış hızı/iş oranı.

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 550-555

Doi: 10.5798/dicletip.799649

Cilt 47, Sayı 3 (2020)