ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Characteristics and the Emergency Department Cost of Tendon Injuries of the Hand
Afsin Ipekci, Yonca Senem Akdeniz, Cigdem Orhan, Fatih Cakmak, Ibrahim Ikizceli

Afsin Ipekci, Department of Emergency Medicine, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey, e-mail: afsin.ipekci@istanbul.edu.tr

Abstract

Objective: Hand injuries lead to high morbidity rate, and long-term labor loss due to their functional significance, and tendon injuries occur in more than 50% of patients even with small lacerations. We aimed to evaluate the characteristics and the emergency department cost of tendon lacerations of hand injuries.

Methods: The study's data were obtained retrospectively by digital scanning of the files of patients admitted to the ED with an isolated hand injury from June 2014 to June 2016. The characteristics of patients and the emergency department costs from billing information were recorded and analyzed.

Results: A total of 132 patients included. The mean age of the patients was 33.32±13.03 years, and 83.3% were male. The vast majority of injuries occurred at home (64.4%), more than half of the injuries were caused by puncture-cutting tools (54.5%), and the most injured location was the flexor area (56.8%). The mean of the number of injured tendons were 2.50±2.26 tendons. The average cost of tendon injuries was 1.065,34±828,90 TL, and the flexor tendon injuries had the highest cost average.

Conclusion: Tendon injuries affect especially the young adult male population. The ED expenses of tendon injuries are high enough to mind and even more evident when further hospital beds and following physical therapy costs and the costs related to the labor loss were added.

Keywords: Hand, tendon injuries, cost, emergency department

 

 El Tendon Yaralanmalarının Özellikleri ve Acil Servis Maliyeti

 

Öz

Amaç: El yaralanmaları fonksiyonel özelliklerinden dolayı yüksek oranda morbiditeye ve uzun süreli iş gücü kaybına neden olur. Tendon yaralanmaları bu hastaların %50’sinde küçük kesilerde bile meydana gelir. Tendon yaralanmalarının karakteristik özellikleri ve acil servis maliyetlerini analiz etmeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışma izole el yaralanması ile Haziran 2014 ile Haziran 2016 tarihleri arasında acil servise başvuran hastaların dosyalarının geriye dönük taranması ile gerçekleştirildi. Hastaların ve tendon yaralanmalarının karakteristik özellikleri ve faturalarından acil servis maliyetleri kayıt ve analiz edildi.

Bulgular: Toplam 132 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalamaları 33.32±13.03 yıl ve %83.3’ü erkekti. Yaralanmaların büyük çoğunluğu evde (%64.4) meydana gelmişti ve yaralanmaların yarısından fazlasının nedeni kesici-deli aletler idi (%54.5). En sık yarlanma fleksör yüzde (%56.8) idi. Yaralanan tendon sayısı ortalaması 2.50±2.26 tendon idi. Tendon yaralanmalarının ortalama acil servis maliyeti 1.065,34±828,90 TL ve fleksör tendon yaralanmaları en yüksek maliyete sahipti.

Sonuç: Tendon yaralanmaları özellikle genç erişkin erkekleri etkiler. Tendon yaralanmalarının acil servis maliyetleri yeterince yüksektir ve buna yatak ücreti, fizik tedavi maliyeti ve iş gücü kaybının maliyeti eklendiğinde daha belirgin hale gelir.

Anahtar kelimeler: El, tendon yaralanmaları, maliyet, acil servis.  

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 596-602

Doi: 10.5798/dicletip.799923

Cilt 47, Sayı 3 (2020)