ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Most Important Factors in Prognosis Obstetric Patients with Disseminated Intravascular Coagulation: A Tertiary Center Study
Abdulkadir Turgut, Nurullah Peker, Elif Ağaçayak, Gamze Akın Evsen, Edip Aydın, Mehmet Sait İçen, Talip Karaçor, Fatih Mehmet Fındık, Feyzi Çelik, Emre Dirican, Talip Gül

Elif Agacayak, Dicle University School of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, 21280, Diyarbakir, Turkey e-mail: drelifagacayak@gmail.com

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the underlying causes of obstetrical disseminated intravascular coagulation (DIC) and to evaluate the laboratory and clinical signs affecting DIC-related morbidity and mortality in women diagnosed with obstetrical DIC in a tertiary referral hospital.

Method: The retrospective study included women with DIC who either had a delivery at Dicle University Medical School Gynecology and Obstetrics Department or were referred to this department prior to delivery between May 2006 and May 2016. DIC scoring was performed using the DIC scoring system developed by the International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) in 2001.

Results: A total of 82 women with obstetrical DIC were included in the study. The incidence of obstetrical DIC in our department was 0.41%. Overall mortality rate was 24% and mortality occurred in 8% of the patients with a DIC score of ≤5 and in 12% of the patients with a score of >5 (p=0.043). Multiple logistic regression analysis indicated that increased INR (International Normalized Ratio) and ALT (Alanin Aminotransferaz) levels led to a significant increase in DIC-related mortality [OR: 1.803 (CI: 1.027-3.167), OR: 1.003 (CI: 1.001-1.005), respectively].

Conclusions: Obstetrical DIC may result in high mortality and morbidity. DIC scoring can be useful for predicting the prognosis and DIC-related mortality. INR and ALT is the most important laboratory parameter in DIC and also can affect mortality.

Keywords: disseminated intravascular coagulation (DIC), mortality, obstetrics, prognosis.

 

 Obstetrik Dissemine İntravasküler Kuagülasyonlu Hastaların Prognozunda En Önemli Faktörler: Tersiyer Bir Merkez Çalışması

 

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, obstetrik nedenli dissemine intravasküler kuagülasyonun (DİK) altta yatan nedenlerini araştırmak ve üçüncü basamak refere bir hastanede obstetrik DİK tanısı alan kadınlarda DİK ile ilişkili morbidite ve mortaliteyi etkileyen laboratuvar ve klinik bulguları değerlendirmektir.

Yöntemler: Bu retrospektif çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Mayıs 2006 ile Mayıs 2016 arasında doğum yapmış olan veya doğumdan önce bu bölüme sevk edilen DİK' li hastaları içermekteydi. DİK puanlaması, 2001 yılında Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği tarafından geliştirilen DİK puanlama sistemi kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Toplamda 82 obstetrik DİK hastası çalışmaya dahil edildi. Kliniğimizde obstetrik DİK insidansı %0,41 idi. Genel mortalite oranı %24, DIC skoru ≤5 olan hastaların %8'inde ve skoru> 5 olan hastaların %12'sinde mortalite görülmüştür (p = 0.043). Çoklu lojistik regresyon analizi, artmış INR ve ALT seviyelerinin DİK ile ilişkili mortalitede önemli bir artışa yol açtığını göstermiştir [OR: 1.803 (CI: 1.027-3.167), OR: 1.003 (CI: 1.001- 1.005).

Sonuç: Obstetrik DİK yüksek mortalite ve morbidite ile sonuçlanabilir. DİK skorlaması, prognoz ve DIC ile ilişkili mortaliteyi tahmin etmek için yararlı olabilir. INR ve ALT, DİK' deki en önemli laboratuvar parametresidir ve mortaliteyi de etkileyebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Dissemine intravasküler kuagülasyon, mortalite, obstetrik, prognoz.

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 517-524

Doi: 10.5798/dicletip.799622

Cilt 47, Sayı 3 (2020)