ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Torax Biopsies with Computed Tomography: Single Center Experience
Muhammed Akif Deniz, Zelal Taş Deniz, Salih Hattapoğlu, Mehmet Guli Çetinçakmak, Osman Kurt

Muhammed Akif Deniz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, 21280Diyarbakır,Türkiye e-mail: makifdeniz@yahoo.com

Abstract

Objective: Bronchoscopy, percutaneous biopsy, thoracoscopic surgery biopsy and open surgical biopsies are the main biopsy techniques in lung masses.Computed Tomography has an important place in both diagnosis and thorax biopsies, as it is extremely sensitive in imaging the borders, neighborhood, spread, nature, and accompanying pathology of the lung parenchyma.

Our aim is to evaluate the radiological features, diagnostic biopsy rate, complication rates, and biopsy efficacy of the lung parenchymal masses that have undergone trucut biopsy in our clinic

Methods: Our study was a retrospective archive study, and patients who underwent CT-treated lung parenchymal mass between March 2013 and December 2019 were included in the study. Patients were evaluated in terms of age, gender, lesion diameter, lung and segmental localization of the lesion, radiological feature of the lesion, patient position during biopsy, length of the needle in the lung parenchyma during biopsy, and complications (pneumothorax and hemorrhage)

Results: The average age of 336 patients included in the study was 62.12 ± 12.48 (min = 15-max = 90). Biopsied lesions were most frequently located in the right lung and 62.5% in the upper lobe. 46.4% of the lesions were consolidation, 41.4% were nodular, 8% were cavitary and 4.2% were infiltrated. The median diameter of the lesion was 35.5 (49.0-23.50) mm, and the median of needle entry length was 14.5 (26.0-9.0) mm. The patients were processed in the most prone position (41.4%). Complications developed in 115 (34.2%) of the patients. 52.2% of these complications were pneumothorax and 47.8% were hemorrhage. As a complication, 7 of the 60 patients who developed pneumothorax / 11.7%) received a thorax tube. When the needle entry length was examined according to various variables, the median of needle entry length in patients who developed complications was significantly higher than the median of patients who did not develop complications (p = 0.005).

Conclusion: As a result, in our patients who underwent trucut biopsy in their lung masses, the rate of diagnosis was high and the complication rate was low. BT is a very effective method that can be applied easily in lung mass biopsies and can show complications in the early period.

Keywords: Thorax, Mass, Transthoracic Biopsy, Computed Tomography.

 Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

 

Öz

 

 Giriş: Akciğer yerleşimli kitlelerde bronkoskopi, perkutan biyopsi, torakoskopik cerrahi ile biyopsi ve açık cerrahi biyopsiler başlıca biyopsi alma teknikleridir. BT kitlenin sınırlarını, komşuluklarını, yayılımını,natürünü, akciğer parankiminde eşlik eden patolojiyi görüntülemede son derece duyarlı olduğundan hem tanı hem de toraks biyopsilerinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Amacımız kliniğimizde BT eşliğinde trucutbiopsi yapılmış akciğer parankim kitlelerinin radyolojik özelliklerini, tanısal biopsi oranını, komplikasyon oranlarını çeşitli parametreler eşliğinde değerlendirmeyi ve biopsi etkinliğini değerlendirmektir.

Yöntemler: Çalışmamız retrospektif arşiv çalışması olup Mart 2013-Aralık 2019 tarihleri arasında BT eşliğinde akciğer parankim kitlesine trucutbiopsi yapılmış hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.

Hastalar yaş, cinsiyet, lezyon çapı, lezyonun akciğer ve segmenter lokalizasyonu, lezyonun radyolojik özelliği, biopsi sırasında hasta pozisyonu, biopsi sırasında iğnenin akciğer parankimindeki uzunluğu ve komplikasyon (pnömotoraks ve hemoraji) açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan 336 hastanın yaş ortalaması 62,12±12,48 (min=15-maks=90) idi. Biopsi yapılan lezyonlar en sık %62,5 sağ akciğer ve %53 üst lobda yerleşimliydi. Lezyonların yapısı %46,4 konsolidasyon, %41,4 nodüler, %8 kaviter ve %4,2 infiltrasyon şeklindeydi. Lezyon çapı ortancası 35,5 (49,0-23,50) mm olarak, iğne giriş uzunluğu ortancası ise 14,5 (26,0-9,0) mm olarak bulundu. Hastalar en fazla prone pozisyonunda (%41,4) işleme alındı. Hastaların 115’inde (%34,2) komplikasyon gelişti. Bu komplikasyonların %52,2’ si pnömotoraks ve %47,8’ i hemorajiydi. Komplikasyon olarak pnömotoraks gelişen 60 hastanın 7’sine (%11,7)toraks tüpü takıldı. İğne giriş uzunluğunun çeşitli değişkenlere göre incelemesi yapıldığında komplikasyon gelişen hastalardaki iğne giriş uzunluğu ortancası komplikasyon gelişmeyen hastaların ortancasından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0,005)

Tartışma-sonuç: Sonuç olarak akciğer kitlelerinde Trucut biopsi yapılmış hastalarımızda tanı oranı yüksek, komplikasyon oranı düşük olarak izlendi. BT akciğer kitle biopsilerinde kolay uygulanabilen, komplikasyonu erken dönemde gösterebilen oldukça etkin bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Toraks, Kitle, Transtorasik Biopsi, Bilgisayarlı Tomografi.   

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 656-664

Doi: 10.5798/dicletip.800255

Cilt 47, Sayı 3 (2020)