ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison Of Monocyte / HDL Ratio In Routine Hemodialysis And Peritoneal Dialysis Patients
Alper Sarı, Memnune Sena Ulu, Sinan Kazan, Onur Tunca, Elif Dizen Kazan

Memnune Sena Ulu, Afyon Health Sciences University Hospital, Nephrology Department, Afyonkarahisar, Turkey  e-mail: drsenaulu@yahoo.com

Abstract

Objective: Chronic kidney disease (CKD) is an inflammatory process. Serum proinflammatory cytokines are known to be ten times higher in patients with CKD when compared to normal population. Monocyte/High density lipoprotein (HDL) cholesterol ratio (MHR) have been shown to be a new marker of inflammation and claimed that, it may be used to predict cardiovascular events in patients with CKD. This cross-sectional study aimed to compare monocyte / HDL cholesterol ratio in patients treated with hemodialysis and peritoneal dialysis.

Methods: Files of patients who have been followed up with end stage renal disease (ESRD) and have peritoneal dialysis or hemodialysis therapy in Nephrology Clinic of our hospital have been retrospectively examined. Patients were divided into two groups regarding renal replacement treatment type. Monocyte / HDL cholesterol ratio was compared between groups. IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM Corp., NY, USA) packaged software and appropriate statistical methods were used to analyse data.

Results: Monocyte / HDL cholesterol ratio was significantly higher in patients treated with hemodialysis (p= 0.028). HDL cholesterol levels were significantly higher in peritoneal dialysis group (p= 0.046). Total cholesterol, LDL cholesterol, triglyceride and VLDL cholesterol have been ascertained to be similar in both patient groups (p> 0.05). The high sensitivity CRP and sedimentation levels have been detected to be similar within the groups (p> 0.05).

Conclusion: This is the first study evaluating the monocyte/HDL cholesterol ratio among renal replacement therapy modalities in our literature review. In this study, it has been shown that; monocyte/HDL cholesterol ratio were statistically higher in patients having hemodialysis than in the ones followed up with peritoneal dialysis. According to these results, it may be considered that; peritoneal dialysis may be associated with less systemic inflammation than hemodialysis.

Keywords: dialysis, inflammation, monocyte, peritoneal dialysis

 

Rutin Hemodiyaliz Ve Periton Diyalizi Hastalarında Monosit/HDL Kolesterol Oranının Karşılaştırılması

  Öz

Amaç: Kronik böbrek hastalığı (KBH) inflamatuar bir süreçtir. KBH hastalarında serum proinflamatuarsitokinlerininin normal popülasyona göre on kat daha yüksek olduğu bilinmektedir. Monosit/HDL kolesterol oranının yeni bir inflamatuar belirteç olduğu gösterilmiştir ve KBH hastalarında kardiyovasküler olayları tahmin etmede kullanılabileceği iddiaa edilmiştir. Bu kesitsel çalışma ile, hemodiyaliz ve periton diyalizi ile tedavi alan hastalarda monosit/HDL kolesterol oranının karşılaştırılması amaçlamıştır.

Yöntemler: Nefroloji kliniğimizde son dönem böbrek yetmezliği ile takip edilen ve periton diyalizi veya hemodiyaliz tedavisi alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Renalreplasman tipine göre hastalar iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında Monosit/HDL kolesterol oranı karşılaştırıldı. Verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM Corp., NY, ABD) programı ile uygun istatistiksel yöntemler kullanıldı.

Bulgular: Monosit/HDL kolesterol oranı HD ile tedavi alan hastalarda anlamlı şekilde yüksek bulundu (p=0.028). HDL kolesterol seviyeleri periton diyalizi grubunda anlamlı şekilde yüksekti (p=0.046). Total kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid ve VLDL kolesterol hasta grupları arasında benzer olarak tespit edildi (p>0.05). Yüksek sensitiviteli CRP ve sedimentasyon düzeyleri gruplar arasında benzer bulundu (p>0.05).

Sonuç: Literatür taramamıza göre bu çalışma renalreplasman tedavi modaliteleri arasında monosit/HDL kolesterol oranını değerlendiren ilk çalışmadır. Bu çalışmada monosit/HDL kolesterol oranının hemodiyaliz alan hastalarda periton diyalizi ile takip olanlara göre anlamlı şekilde yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre periton diyalizinin hemodiyalize göre daha az sistemik inflamasyon ile ilişkili olabileceği düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Diyaliz, inflamasyon, monosit, periton diyalizi.

Dicle Med J  2020; 47 (1): 130-137

Doi: 10.5798/dicletip.706097

Cilt 47, Sayı 1 (2020)