ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Analysis of Patients Undergoing Peripartum Hysterectomy for Obstetric Causes According to Delivery Methods: 13-Year Experience of a Tertiary Center
Nurullah Peker, Gökçe Turan, Edip Aydın, Mustafa Yavuz, Serhat Ege, Muhammet Hanifi Bademkıran, Talip Karaçor, Talip Gül

Nurullah Peker, Department of Obstetrics and Gynecology, Dicle University, Faculty of Medicine, 21070, Diyarbakir, Turkey e-mail: dr_nurullah_peker@hotmail.com

Abstract

Objective: The aim of this study was to examine the maternal and fetal outcomes of patients undergoing peripartum hysterectomy (PH) after vaginal delivery (VD) and cesarean section (C/S).

Methods: The files of patients undergoing PH following postpartum hemorrhage (PPH) between January 2005 and November 2018 were reviewed retrospectively. Patients undergoing PH were divided into two groups as C/S and VD. Age, parity, gestational weeks, time between delivery and hysterectomy, estimated blood loss, duration of operation, number of blood transfusions, hospitalization time, APGAR scores of the fetus at the 1st and 5th minutes, previous C/S histories, fetal and maternal mortality, indications for PH, additional surgeries performed during PH, and pre-op and post-op complications were recorded retrospectively and the groups were compared.

Results: A total of 147 patients who underwent PH for postpartum PPH were identified. Of the patients included in the study, 77 underwent PH after VD and 70 underwent PH after C/S. There was no statistically significant difference between the groups in terms of age, parity, time between delivery and hysterectomy, estimated blood loss, number of blood transfusions, hospitalisation time, and maternal mortality rates. The gestational weeks of the patients in the VD group were higher than that of the patients in the C/S group (P = 0.003). Mean duration of operation of the C/S group was longer than that of the VD group (P ˂ 0.001). APGAR scores of the fetus at the 1st and 5th minutes were higher in the VD group compared to the C/S group (P ˂0.001, P ˂0.001, respectively). The most common indication for PH was uterine atony in the VD group (n: 54, 70.1%) and uterine rupture in the C/S group (n: 24, 34.2%). Disseminated intravascular coagulopathy (DIC) was the most common complication in both groups.

Conclusion: While fetal mortality and morbidity are higher in patients undergoing hysterectomy after C/S, long-term effects caused by C/S (previous C/S, placenta accreta, placenta previa) increase PH risk. However, it should also be considered that PH risk may increase after VD as well.

Keywords: Peripartum hysterectomy, cesarean section, vaginal delivery, postpartum hemorrhage

 

Obstetrik Nedenlerle Peripartum Histerektomi Yapılan Hastaların Doğum Şekillerine Göre Analizi: Tersiyer Merkezin 13 Yıllık Deneyimi

  Öz

Amaç: Bu çalışmada vajinal doğum (VD) sonrası ve sezaryen doğum (C/S) sonrası peripartum histerektomi (PH) uygulanan hastaların maternal ve fetal sonuçlarını incelemek amaçlandı.

Yöntemler: Ocak 2005 ile Kasım 2018 tarihleri arasında tersiyer bir merkezde postpartum kanama (PPK) sonrası PH olan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. PH olan hastalar C/S sonrası ve VD sonrası olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm hastaların yaşları, parite sayıları, gebelik haftaları, doğum ile histerektomi arası geçen süreleri, tahmini kan kayıpları, operasyon süreleri, kan transfüzyonu sayıları, hastanede yatış süreleri, fetüsün 1.ve 5.dakika APGAR skorları, geçirilmiş C/S öyküleri, fetal ölüm ve maternal ölüm durumları, PH endikasyonları, PH operasyonu sırasında yapılan ek cerrahiler, cerrahi sırasında veya sonrasında olan komplikasyonlar retrospektif olarak kaydedildi ve gruplar birbiri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Doğum sonrası PPK nedeni ile PH yapılan 147 hasta tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 77’sine VD sonrası ve 70’ine C/S sonrası PH uygulandı. Grupların yaş, parite, doğum ile histerektomi arası geçen süreleri, tahmini kan kayıpları, yapılan kan transfüzyonu sayıları, hastanede yatış süreleri, maternal ölüm oranları arasında istatistiksel olarak fark izlenmedi. VD grubundaki hastaların gestasyonel haftaları, C/S grubundaki hastaların gestasyonel hastalarına oranla daha yüksekti (p:0.003). C/S grubunun operasyon süreleri VD grubuna göre daha uzundu (p ˂0.001). VD grubundaki hastaların bebeklerinin 1.ve 5.dakika APGAR skorları, C/S grubuna oranla daha yüksekti (sırasıyla p ˂0.001, p˂0.001). VD grubundaki hastaların en sık (n:54, %70,1) uterin atoni nedenli, C/S grubundaki hastaların ise en sık (n:24, %34,2) uterin rüptür nedenli PH olduğu görüldü. Her iki grupta da en sık görülen komplikasyonun ise dissemine intravasküler koagülopati (DİK) olduğu tespit edildi.

Sonuç: C/S sonrası histerektomi olan hastalarda fetal mortalite ve morbidite daha fazla iken, C/S operasyonun neden olduğu uzun dönemli sonuçlar (geçirilmiş C/S, plasenta akreata, plasenta previa) PH riskini artırmaktadır. Ancak VD sonrası da PH riskinin artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Peripartum histerektomi, sezaryen, vajinal doğum, postpartum hemoraji.

Dicle Med J  2020; 47 (1): 122-129

Doi: 10.5798/dicletip.706086

Cilt 47, Sayı 1 (2020)