ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect Of Intravitreal Injecton On Oculocardiac Reflex In Patients With Wet-Type Senile Macular Degeneration
Mine Karahan, Seyfettin Erdem, Sedat Ava, Mehmet Emin Dursun, Zülküf Karahan, Atılım Armağan Demirtaş, Uğur Keklikçi

Seyfettin Erdem, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.D.,21280, Diyarbakır, Türkiye e-mail: serdem2147@hotmail.com

Abstract

Objective: We aimed to analyze the effect of intravitreal injection (IVI) on oculocardiac reflex (OCR) development and blood pressure changes in patients with age-type senile macular degeneration (SMD) in our clinic.

Methods: The records of 55 patients who underwent IVI at X Clinic between April 2018 and September 2019 were reviewed retrospectively. Demographic data of the patients were examined and recorded. Cystolic and diastolic blood pressure, heart rate and rhythm changes were recorded before and during the injection.

Results: We dedected that 30 (54.5%) of 55 patients were male and 25 (45.5%) were female. The mean age was 66.67 ± 7.39 (40-91) years. Heart rate decreased by 20% in 4 patients (7.3%), while heart rate decreased by 10% in 11 patients (20.0%). Supraventicular tachycardia was observed in 2 (3.6%) patients. Mean systolic blood pressure increased from 129 mmHg to 133 mmHg, while mean diastolic blood pressure increased from 76 mmHg to 79 mmHg. Due to IVE, in 5 (9%) of our patients, systolic blood pressure was 180 mmHg or more, and in 4 patients (7.2%) diastolic blood pressure was 110 mmHg or more. Average heart rate was reduced from 85 to 84.

Conclusions: We detected mean decrease in heart rate and an increase in mean systolic and diastolic blood pressure. IVI procedure may be associated with transient increase in blood pressure or may cause OCR development. These changes may be a risk factor for cardiovascular or cerebrovascular complications during treatment and may be particularly important in high-risk patients.

Keywords: Intravitreal injection, oculocardia reflex, senile macular degeneration.

 

Yaş Tip Senil Maküla Dejeneresansı Olan Hastalarda İntravitreal Enjeksiyonun Okülokardiak Refleks Üzerine Etkisi

  Öz

Amaç: Kliniğimizde yaş tip senil maküla dejeneresansı (SMD) olan hastalarda intravitreal enjeksiyonun (İVE) okülokardiak reflex (OKR) gelişimi ve kan basıncı değişikliklerine etkisini analiz etmeyi amaçladık.

Yöntemler: Nisan 2018 ile Eylül 2019 tarihleri arasında X kliniğinde İVE yapılan 55 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların takip muayene bulguları ve demografik verileri incelenip kaydedildi. Hastaların enjeksiyon öncesi ve enjeksiyon sırasında sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp atım hızı ve ritim değişiklikleri kaydedildi.              

Bulgular: Çalışmaya alınan 55 hastanın 30’unun (%54,5) erkek, 25‘inin (%45,5) ise kadın olduğunu saptadık. Hastalarda ortalama yaş 66.67±7.39 (40-91) olarak saptandı. Hastaların 4’ünde (%7,3) kalp atım hızında %20 oranında düşüş izlenirken, 11’inde (%20,0) kalp atım hızında %10 oranında düşüş izlendi. 2 (%3,6) hastada supraventiküler taşikardi gözlendi. Ortalama sistolik kan basıncında 129 mmHg‘dan 133 mmHg‘a arttığı izlenirken, ortalama diastolik kan basıncında 76 mmHg’dan 79 mmHg’a artmış olduğu izlendi. İVE’e bağlı olarak hastalarımızdan 5’inde (%9) sistolik kan basıncının 180 mmHg veya üzeri olduğu, 4 hastada (%7,2) diastolik kan basıncının 110 mmHg veya üzeri olduğu izlendi. Ortalama kalp hızının 85’ten 84’e düştüğü belirlendi.

Sonuç: Çalışmamızda ortalama kalp hızında azalma ile ortalama sistolik ve diastolik kan basıncında artış izlendi. İVE işlemi, kan basıncında geçici artış ile ilişkili olabileceği gibi OKR gelişimine sebep olabilmektedir. Bu değişiklikler tedavi sırasında kardiyovasküler veya serebrovasküler komplikasyonlar açısından risk faktörü oluşturabilir ve özellikle yüksek risk altındaki hastalarda önemli olabilir.

Anahtar kelimeler: İntravitreal enjeksiyon, okülokardiak refleks, senil maküla dejeneresansı

Dicle Med J  2020; 47 (1): 202-207

Doi: 10.5798/dicletip.706138

Cilt 47, Sayı 1 (2020)