ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Histopathological Distribution and Incidence of Central Nervous System Tumors: A 10 Years Retrospective Analysis of a Single Center
Nesibe Kahraman Çetin

Nesibe Kahraman Çetin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii, Efeler / Aydın, Türkiye e-mail: nesibe.cetin@adu.edu.tr

Abstract

Objective: Although the incidence of Central Nervous System(CNS) tumors in adults is quite low, it has been increasing all over the world. CNS tumors have high morbidity and mortality rates, the prevalence of histological types, gender distribution and anatomical localizations are different worldwide. Although there are a few limited studies available on the epidemiology of CNS tumors in Turkey, there is no study reporting the population of Aydın. The aim of this study is to show distribution of CNS tumors in the population of Aydın and its comparison with International data.

Method: 266 cases of primary-metastatic intracranial tumors which were diagnosed between 2008-2017 in Aydın Adnan Menderes University, Department of Pathology were included in the study. The patients were grouped according to age, sex, anatomical localization, primary/metastatic, histological types and grade.

Results: The mean age in males was higher than in females(p = 0.001). The frequency was significant in women of 40-49 years and men of 60-69 years old(p = 0.001). The higher incidence of meningiomas in women, metastatic tumors in men(p = 0.002), and right-sided tumors in general(p = 0.001) were significant. Frontal lobe originated primary tumors and metastatic tumors situated in the cerebellum were most frequently detected(p = 0.001).

Conclusion: In this study, gender, anatomical localization and grade distributions of primary CNS tumors were consistent with the literature. Age distribution was found to be similar to the American population however, tumors became evident at an older age than they are in the Asian and European populations. Tumor group distribution and histological types were closer to Asian and European data. Right sided tumors were more frequent. This study depicts epidemiological characteristics of CNS tumors in population of Aydın and its comparison with International data.

Keywords: central nervous system tumors, epidemiology, incidence, primary brain tumors, metastatic brain tumors, Turkey.

 

Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Histopatolojik Dağılımı ve İnsidansı: Tek Merkezin 10 yıllık Retrospektif Analizi

  Öz

Amaç: Yetişkinlerde Santral Sinir Sistemi (SSS) tümörlerinin insidansı düşük olmasına rağmen, geçen zaman içerisinde tüm dünyada artmaktadır. SSS tümörleri yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahip olup, histolojik tiplerin sıklığı, cinsiyet tercihleri, anatomik lokalizasyonları tüm dünyada farklıdır. Türkiye’de SSS tümörlerinin epidemiyolojisi üzerine birkaç sınırlı çalışma bulunmakta olup, bölgemize ait verileri sunan bir çalışma yoktur. Çalışmanın amacı, Aydın ve çevresi popülasyonda SSS tümörlerinin dağılımını göstermek ve literatür verileriyle karşılatırmaktır.

Yöntemler: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarında 2008-2017 yılları arasında tanı alan, primer-metastatik intrakranial tümörleri kapsayan 266 olgu arşivden taranarak çalışmaya alındı. Olguların yaş, cinsiyet, anatomik lokalizasyon, tümör kaynakları, histolojik tipleri ve grade’e göre gruplandırmaları yapıldı.

Bulgular: Erkeklerde kadınlara göre yaş ortalamasının daha büyük olması (p=0.001), kadınlarda 40’lı, erkeklerde 60’lı yaşlarda sıklık (p=0,001), kadınlarda meningiomların, erkeklerde metastatik tümörlerin daha yüksek oranda görülmesi (p=0,002), tümör lateralitesinde sağ tarafta sıklık (p=0,001) anlamlıydı. Primer tümörler en sık frontal lobda, metastatik tümörler en sık serebellumda görüldü (p=0.001).

Sonuç: Bu çalışmada primer SSS tümörlerinin cinsiyet, anatomik lokalizasyon, grade dağılımlarının literatür ile uyumlu olduğu, tümörlerin Amerika popülasyonu ile benzer, Asya ve Avrupa popülasyonuna göre daha ileri yaşta görüldüğü saptanmıştır. SSS tümör grupları ve histolojik tiplerin dağılımında ise Asya ve Avrupa verilerine daha yakın sonuçlar elde edilmiştir. Tümör lateralitesinin literatürden farklı olarak sağda daha sık olduğu görülmüştür. Metastatik tümörlerin en sık tuttuğu lokalizasyonun serebellum olması ve erkeklerde daha sık olması literatürden farklı elde ettiğimiz sonuçlardır. Bu çalışma, Aydın ve çevresi SSS tümörlerinin epidemiyolojik özelliklerini ve uluslararası serilere kıyasla nasıl dağılım gösterdiğini anlamaya yardımcı olmaktadır.

Anahtar kelimeler: Santral sinir sistemi tümörleri, epidemiyoloji, insidans, primer beyin tümörleri, metastatik beyin tümörleri, Türkiye

Dicle Med J  2020; 47 (1): 178-193

Doi: 10.5798/dicletip.706130

Cilt 47, Sayı 1 (2020)