ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Decreased CDX2 Expression Adversely Effect On Prognosis Of Patients With Colorectal Cancer
İlknur Çalık, Muhammet Çalık, İbrahim Hanifi Özercan, Adile Ferda Dağlı, Gökhan Artaş, Gülistan Türken, Burcu Sarıkaya

Ilknur Calik, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Fırat University, Elazığ, Turkey e-mail: dr.ilknur23@gmail.com

Abstract

Objective: Since colorectal cancers (CRC) are tumors with heterogeneous biological behavior, prediction of their prognosis remains challenging. Caudal-related homeobox gene 2 (CDX2), which has important roles in the development and maintenance of intestines, is thought to have tumor suppressing effect on CRCs. The aim of this study was to investigate the prognostic significance of decreased-CDX2 expression.

Method: This retrospective study included 224 patients diagnosed with CRC between 2009 and 2014. Paraffinized blocks of these patients were stained with CDX2 immunohistochemically and evaluated semiquantitatively.

Results: Only 35 (15.6%) of 224 patients had low-CDX2 expression. Decrease in CDX2 expression was closely associated with classical prognostic parameters such as histopathologic type, histologic grade, lymph node metastasis, distant metastasis, and TNM stage. Patients with decreased-CDX2 expression had more lymph node metastasis (p=0.013) and advanced TNM stage (p=0.004) than those without decreased-expression. The mean survival was 53.0±0.89 months. Cox regression analysis showed that decreased-CDX2 expression was significantly related with overall survival (Univariate analysis; hazard ratio: 0.09, 95% confidence interval: 0.05-0.16; p<0.001; Multivariate analysis; hazard ratio: 0.24, 95% confidence interval: 0.13-0.48; p<0.001) and disease-free survival (Univariate analysis; hazard ratio: 0.80, 95% confidence interval: 0.05-0.13; p<0.001; Multivariate analysis; hazard ratio: 0.15, 95% confidence interval: 0.08-0.25; p<0.001).

Conclusion: Decreased CDX2 expression is significantly related with worse biological features and can be used as an independent prognostic biomarker in patients with CRCs.

Keywords: Colorectal cancer, CDX2, prognosis, overall survival, disease-free survival

Azalmış CDX2 Ekspresyonu Kolorektal Kanserli Hastaların Prognozunu Olumsuz Yönde Etkiliyor

  Öz

Amaç: Kolorektal kanserler heterojen biyolojik davranışa sahip tümörler olduğu için prognozlarının önceden belirlenmesi zorlayıcı olmaya devam etmektedir. Bağırsakların gelişiminde ve devamlılığında önemli görevleri olan caudal-related homeobox gene 2 (CDX2)'nin CRC'lerde tümör baskılayıcı etkisi olduğu da düşünülmektedir. Bu çalışmada CDX2 ekspresyonundaki azalmanın prognostik öneminin araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 2009-2014 yılları arasında CRC tanısı alan 224 hasta dahil edildi. Bu hastalara ait parafinize bloklar immunohistokimyasal olarak CDX2 ile boyanıp semikantitatif olarak değerlendirildi.

Bulgular: İki yüz yirmi dört hastanın sadece 35'inde (15.6%) düşük CDX2 ekspresyonu vardı. CDX2 ekspresyonundaki azalma histopatolojik tip, histolojik derece, lenf nodu metastazı, uzak metastaz ve TNM evresi gibi klasik prognostik parametreler ile yakından ilişkiliydi. CDX2 ekspresyonunda azalma olan hastalarda, ekspresyonda azalma olmayanlara göre daha fazla lenf nodu metastazı ve ileri TNM evresi vardı. Ortalama sağkalım 53.0±0.89 ay olarak belirlendi. Cox regresyon analizi, azalmış CDX2 ekspresyonunun genel sağkalım (Tek değişkenli analiz; tehlike oranı: 0.09, %95 güven aralığı: 0.05-0.16; p<0.001; Çok değişkenli analiz; tehlike oranı: 0.24, %95 güven aralığı: 0.13-0.48; p <0.001) ve hastalıksız sağkalımla (Tek değişkenli analiz; tehlike oranı: 0.80, %95 güven aralığı: 0.05-0.13; p <0.001; Çok değişkenli analiz; tehlike oranı: 0.15, %95 güven aralığı: 0.08-0.25; p<0.001) önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösterdi.

Sonuç: CDX2 ekspresyonunun azalması, daha kötü biyolojik özelliklerle önemli ölçüde ilişkilidir ve CRC'li hastalarda bağımsız bir prognostik biyobelirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Kolorektal kanser, CDX2, prognoz, genel sağkalım, hastalıksız sağkalım.

Dicle Med J  2020; 47 (1): 57-65

Doi: 10.5798/dicletip.706005

Cilt 47, Sayı 1 (2020)