ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Association Between Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Acute Kidney Injury in Post Trans-Catheter Aortic Valve Replacement Patients
Nizamettin Selçuk Yelgeç, Mehmet Baran Karataş, Can Yücel Karabay, Yiğit Çanga, Ali Nazmi Çalık, Barış Şimşek, Özge Güzelburç, Ayşe Emre

NizamettinSelçukYelgeç, Department of Cardiology, Dr. SiyamiErsek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, 34668 Üsküdar-Istanbul Turkey e-mail: yelgec@gmail.com

Abstract

Objective: Transcatheter aortic valve replacement (TAVR) is a less invasive alternative to open-heart surgery for patients with severe symptomatic aortic stenosis who has a high risk for surgery. Acute kidney injury (AKI) is not a rare complication after TAVR and has been associated with poorer outcomes and survival. This study aims to analyze the relation between serum Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and AKI in Post-TAVR patients.

Methods: 148 patients who have been performed TAVR at our institution between 2010 and 2018, analyzed retrospectively. We divided the patients into two groups. Group 1 (n=116): The patients who did not develop AKI after TAVR procedure (control group) and Group 2 (n=32): The patients who developed AKI after TAVR. The independent relation between possible independent predictors of AKI in post-TAVI patients was analyzed by regression analysis.

Results: 32 patients (22%) suffered from AKI after TAVR during hospitalization. NLR was significantly associated with the development of AKI (3.22 ±0.62 vs. 2.42 ± 0.45, p<0.01). In multivariate regression analysis, NLR (OR: 1.79, p=0,01), diabetes mellitus (OR: 1.41, p=0,01), and preprocedural creatinine levels (OR: 1.86, p=0,01) were found to be independently correlated with the development of AKI after TAVR.

Conclusion: This study suggests that High NLR was independently associated with AKI in post-TAVR patients. High values of NLR may indicate a poor prognosis.

Keywords: Neutrophil to lymphocyte ratio, Transcatheter aortic valve implantation, acute renal failure

Transkateter Aort Kapak Replasmanı Sonrası Gelişen Akut Böbrek hasarı ile İşlem Öncesi Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki

  Öz

Giriş: Transkateter aort kapak replasmanı (TAVR), cerrahi aort kapak replasmanına alternatif olarak, ciddi aort stenozu olan yüksek-cerrahi riskli hastalar için günümüzde kabul görmüş ve gelişen bir tedavi seçeneğidir. Akut böbrek hasarı (ABH), TAVR sonrası sık görülen bir komplikasyon olup daha kötü sonuçlarla ve sağ kalımla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı TAVR yapılan hastalarda, işlem öncesi serum nötrofil lenfosit oranı (NLR) ile işlem sonrası gelişen ABH arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntemler: Kurumumuzda 2010- 2018 tarihleri arasında TAVR uygulanan 148 hastanın retrospektif analizi yapılmıştır. Hastalar iki gruba ayrılmıştır. Grup 1 (n = 116): TAVR uygulanan ancak ABH gelişmeyen kontrol grubu hastalar; Grup 2 (n = 32): TAVR sonrası ABH gelişen hastalar. Veriler akut böbrek hasarının olası bağımsız belirteçlerini tespit etmek için regresyon analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada 32 hasta da (%22) TAVR sonrası ABH gelişmiştir. Nötrofil lenfosit Oranı, ABH gelişimi ile anlamlı olarak ilişkili (3.22 ±0.62 vs. 2.42 ± 0.45, p<0.01) bulunmuştur. Çok değişkenli regresyon analizinde, NLR (OR: 1.79, p=0,01), diyabetes mellitus (OR: 1.41, p=0,01) ve TAVR öncesi kreatinin düzeyi (OR: 1.86, p=0,01), ABH gelişiminin bağımsız belirteçleri olarak saptanmıştır.

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, NLR’nin, TAVR sonrası ABH gelişiminin bağımsız bir belirteci olduğunu göstermektedir. Bu bulgulara göre NLR, TAVR sonrası akut böbrek hasarı gelişimi öngörmede pratik ve kullanışlı bir belirteç olabilir. NLR' nin yüksek değerleri kötü prognoza işaret edebilir.

Anahtar kelimeler: Nötrofil-lenfosit oranı, Transkateter aort kapak implantasyonu, Akut böbrek yetmezliği.

Dicle Med J  2020; 47 (1): 1-9

Doi: 10.5798/dicletip.705532

Cilt 47, Sayı 1 (2020)