ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Bibliometric Analysis of Top 100 Most Cited Articles Related To Liver Transplantation in Anesthesia Literature
Selçuk Kayır, Güvenç Doğan, Özgür Yağan, Volkan Hancı

Selcuk Kayir, Department of Anesthesiology and Reanimation, Hitit University Erol Olcok Training and Research Hospital, Corum, Turkey e-mail: drskayir@gmail.com

Abstract

Objective: For treatment of acute liver failure, end-stage liver diseases and liver-sourced malignant tumors, liver transplantation is a treatment method applied as a last resource. In our study, the aim was to assess 100 articles with most citations about liver transplantation in the anesthesia literature.

Methods: Our study used the “advanced mode” feature of the “Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science (WOS)” search engine. The search was performed on 11.12.2018 and 100 articles with most citations related to liver transplantation were determined. For each article, total citation number, annual citation number, authors, and catalogue information for the study and journal were determined using Web of Science (WOS) and PubMed.

Results: The total mean number of citations for 103 studies with most citations was determined as 75.87±68.48. The annual citation numbers for the studies varied from 34.18 to 1.15, with mean of 4.98±4.60. When the areas of focus of the studies are investigated, the first three areas were transfusion practice in 17 articles (16.5%), thromboelastography in14 (13.6%) and hemodynamic monitoring in 10 (9.7%). The mean number of citations of authors from the European continent was significantly higher than authors from other continents (p<0.01).

Conclusion: Our study is the first to evaluate and analyze the top 103 articles receiving most citations related to liver transplantation in the anesthesia literature. Bibliographic studies created using scientific search engines are illustrative of the topics of focus for authors and researchers.

Keywords: liver transplantation; citations; bibliometric analysis; web of

 

 

Anestezi Literatüründe “Karaciğer Transplantasyonu” İle İlgili En Çok Atıf Alan 100 Makalenin Değerlendirilmesi

  Öz

Amaç: Akut karaciğer yetmezliği, son dönem karaciğer hastalıkları ve karaciğer kaynaklı malign tümörlerin tedavisinde karaciğer transplantasyonu son çare olarak uygulanan tedavi yöntemidir. Çalışmamızda anestezi literatüründe karaciğer transplantasyonu ile ilgili olan ve en çok atıf alan 100 yayının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmamız “Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science (WOS)”arama motorunun “advanced mode” özelliği kullanılarak yapıldı. Arama 11.12.2018 tarihinde yapıldı ve arama sonuçlarından karaciğer transplantasyonu ile ilgili en çok atıf alan 100 yayın belirlendi. Her yayının toplam atıf sayısı, yıllık atıf sayısı, çalışmacıları, çalışmanın ve derginin katalog bilgileri Web of Science (WOS) ve PubMed kullanılarak belirlendi.

Bulgular: En fazla atıf alan 103 çalışmanın toplam atıf sayısının ortalaması 75,87±68,48 olarak belirlendi. Çalışmaların yıllık atıf sayıları 34,18 ile 1,15 arasında değişmekte olup, ortalama 4,98±4,60 olarak bulundu. Çalışmaların odaklandığı alanlar incelendiğinde ilk üç alanı sırasıyla; transfüzyon pratiği 17 (%16,5), tromboelastografi 14 (%13,6) ve hemodinamik monitörizasyon 10 (%9,7) gelmekteydi. Avrupa kıtasındaki yazarların atıf sayısı ortalaması Avrupa kıtası dışındaki yazarlardan anlamlı olarak yüksekti (p<0.01). Derginin kıtası ve derginin indeksi ile toplam ve yıllık atıf sayısı arasında anlamlı bir ilişki belirlenemedi.

Sonuç: Çalışmamız anestezi literatürde karaciğer transplantasyonu ile ilgili en çok atıf alan ilk 103 çalışmanın değerlendirilip analiz edildiği ilk çalışmadır. Bilimsel arama motorlarını kullanılarak oluşturulan bibliografik yazılar, araştırmacılara hangi konulara ağırlık verilmesi konusunda yol göstericidir.

Anahtar kelimeler: karaciğer transplantasyonu; atıf; bibliometrik analiz, web of science.

Dicle Med J  2020; 47 (1): 43-56

Doi: 10.5798/dicletip.705931

Cilt 47, Sayı 1 (2020)