ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Pulmonary Hydatid Cyst Surgery in Children Under 16
Ahmet Uluşan, Mehmet Alper Hengirmen, Maruf Şanlı, Ahmet Feridun Işık

Ahmet Ulusan, Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, Türkiye e-mail: draulusan@gmail.com

Abstract

Objective: It is considered that the treatment of pulmonary hydatid cyst by parenchymal protective surgery is a good treatment option in both children and adults. However, very few pediatric studies have been published during this period. Our aim is to review the results in pediatric patients and evaluate the effectiveness of parenchymal preservation methods.

Methods: In this study, 75 patients under 16 years of age (mean age 8.4 ± 3.4 years) operated between 2008-2019 for pulmonary hydatid cysts were included.

Results: A total of 108 cysts in different regions of the lung were surgically removed from the patients. The mean cyst size of the patients was 6.75 ± 2.4 cm. Giant cysts were detected in 12 (16%) patients. Hemorrhage in one patient and bronchopleural fistula in another patient occurred postoperatively. Four patients had recurrence but no mortality.

Conclusions: Due to the structural features of the lung in childhood, the rate of giant hydatid cysts is higher than in adults. Although this may suggest radical approaches such as lobectomy in hydatid cyst surgery, we have demonstrated that parenchymal preservation methods show effective results.

Keyword: Children, hydatid cyst, pulmonary, surgery.

 

16 Yaş Altı Çocuklarda Akciğer Hidatik Kist Cerrahisi: Vaka Serisi

  Öz

Amaç: Akciğer hidatik kistinin parankim koruyucu cerrahi yöntemleri ile tedavisinin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde iyi bir tedavi seçeneği olduğu düşünülmektedir. Ancak bu dönemde yayınlanan, çok az sayıda pediatrik çalışma yapılmıştır. Amacımız, pediatrik hastalarda sonuçları gözden geçirmek ve parankim koruyucu yöntemlerin etkinliğini değerlendirmektir.

Yöntemler: Bu çalışmaya pulmoner hidatik kist nedeniyle 2008-2019 yılları arasında opere edilen, 16 yaş altı (ortalama yaşı 8.4± 3,4 yıl) olan 75 hasta dahil edildi.

Bulgular: Hastalardan akciğerin farklı bölgelerinde bulunan toplam 108 kist cerrahi olarak çıkarılmıştır. Hastaların ortalama kist boyutu 6,75±2,4 cm’dir. 12 (%16) hastada dev kist tespit edildi. Ameliyat sonrası bir hastada kanama, diğer bir hastada bronkoplevral fistül görüldü. 4 hastada nüks görülürken, mortalite görülmedi.

Sonuç: Çocukluk çağındaki akciğerin yapısal özeliklerinden dolayı dev hidatik kistlerin oranı erişkinlerden fazladır. Bu durum hidatik kist cerrahisinde lobektomi gibi radikal yaklaşımları akla getirse de parankim koruyucu yöntemlerinin etkili sonuçlar gösterdiğini ortaya koyduk.

Anahtar kelimeler: Çocuklar, hidatik kist, akciğer, cerrahi

Dicle Med J  2020; 47 (1): 138-145

Doi: 10.5798/dicletip.706104

Cilt 47, Sayı 1 (2020)