ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison of TOAST and BANFORD Classification Risk Groups and Hemogram Parameters in Stroke Patients in Terms of Mortality
Ayşe Sadıka Akyol, Akkan Avci, Müge Gülen, Begüm Şeyda Avci, Salim Satar

Akkan Avci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana, Türkiye e-mail: drakkanavci@gmail.com

Abstract

Purpose: Patients with ischemic stroke who attends emergency departments frequently and have high mortality and morbidity. Purpose of this study is to determine risk groups of ischemic stroke patients by using TOAST and Banford classifications and search whether is there a relationship between red cell distribution width (RDW), mean platelet volume (MPV) and mortality.

Methods: We included patients older than 18 years old and who attend-ed XXX Numune Research and Training Hospital Emergency Department throughout two years between 01.07.2014-30.06.2016, patients aged 18 years and older who were diagnosed with ischemic stroke and hospitalized and had sufficient file information were included.

Results: We included 404 patients this study. In our study 53.2% (n=215) of all cases were male, 46.8% (n=189) were female. When we look patients age distribution range the biggest group was over 65 years group with 57.7% (n=233) rate. Patients were groupped according to TOAST and Banford classification. MPV and RDW values of patients according to TOAST classification were low risk group 8.3±1.6, 15.7±2.3 and high risk group 8.0±1.5, 16.0±2.4 (p=0,096, p=0,054) respectively. MPV and RDW values were 7.9±1.5, 15.8±2.1 and 8.2±1.6, 15.9±2.6 (p=0,167, p=0,943) respectively in low risk group and high risk group according to Banford classification of patients.

Conclusion: There are current studies investigating the utility of hematologic parameters in predicting mortality in emergency department management of patients with ischemic stroke. In the light of the data we obtained in our study, it was concluded that hematological parameters, especially MPV and RDW values were not an effective parameter in determining the prognosis.

Keywords: Ischemic Stroke, TOAST, Banford, MPV, RDW.

İskemik İnmede TOAST ve BANFORD Sınıflaması ile Hemogram Parametrelerinin Mortalite Açısından Karşılaştırılması

Öz

Amaç: İskemik inme, mortalite ve morbiditesi yüksek, acil servis ünitelerine sık başvuran hasta grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, iskemik inme geçiren hastaların TOAST ve BANFORD sınıflaması kullanılarak risk gruplarını belirlemek, eritrosit hacmi dağılımı (RDW) ve trombosit dağılım hacmi (MPV) ile mortalite arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya 01.07.2014-30.06.2016 tarihleri arasında XXX Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran ve WHO kriterlerine göre iskemik inme tanısı alan, hastaneye yatırılan ve dosya bilgileri yeterli olan 18 yaş ve üzeri hastalar alındı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 404 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan 404 hastanın %53,2’si (n=215) erkek, %46,8’i (n=189) kadındı. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde en büyük oranı %57,7 (n=233) ile 65 yaş üstü grubun aldığı görüldü. Hastalar, TOAST ve Banford sınıflamasına göre gruplandırıldı. Hastaların TOAST sınıflamasına göre MPV ve RDW değerleri, sırasıyla düşük riskli grupta 8,3±1,6, 15,7±2,3, yüksek riskli grupta ise 8,0±1,5, 16,0±2,4 (p=0,096, p=0,054) olarak saptandı. Hastaların Banford sınıflamasına göre MPV ve RDW değerleri, sırasıyla düşük riskli grupta 7,9±1,5, 15,8±1,5, yüksek riskli grupta ise 8,2±1,6, 15,9±2,6 (p=0,167, p=0,943) olarak saptandı.

Sonuç: İskemik inme tanılı hastaların acil servis yönetiminde mortaliteyi tahmin etmede hematolojik parametrelerin kullanılabilirliğini araştıran güncel araştırmalar mevcuttur. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler ışığında hematolojik parametrelerin, özellikle MPV ve RDW değerlerinin prognozu belirlemede etkili bir parametre olmadığı kanatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler: İskemik İnme, TOAST, Banford, MPV, RDW

Dicle Med J  2019;46(1): 97-107

Doi: 10.5798/dicletip.534840

Cilt 46, Sayı 1 (2019)