ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Which Method is More Effective in Aerochamber Training?
Mehmet Yaşar Özkars, Serkan Kırık

Serkan Kırık, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniği, 46046 Onikişubat/Kahramanmaraş, Turkey e-mail: srknkrk@hotmail.com

Abstract

Objective: Spacer and metered-dose inhaler use is widespread especially among pediatric population. In children, training in medication use is provided both for the family and the child. The aim of the present study was to investigate whether this training is well comprehended and which training method is more effective to achieve that goal.

Methods: This study included patients presenting to our outpatient clinic who were in need of spacer and metered-dose inhaler use. The study subjects had an age range of 2-16 years. The patients were randomized into two groups. The first group was trained on metered-dose inhaler use by video demonstration. The second group was trained by applied verbal training. They asked to use spacer and metered-dose inhaler, and they were rated from 0 to 6, as in previous studies. Errors and deficiencies of use were re-explained. They were informed about their scores and were told that they would be rated again in the next follow-up appointment. They were asked again to use spacer and metered-dose inhaler and rated between 0 and 6 at the second-month control visit.

Results: The intra-group analysis of the video group showed a significant difference between the first-month and second-month total scores (p<0,01). The intra-group analysis of the verbal training group also showed a significant difference between the first-month and second-month total scores (p<0,01).

Conclusion: In conclusion, we demonstrated the positive effect of actively inclusion of patients with asthma into the training about spacer and metered-dose inhaler use. We ensured active participation by exam motivation. Here in we aimed to contribute to the existing literature.

Keywords: Asthma, inhaler technique, spacers, patient training

Aerochamber Eğitiminde Hangi Yöntem Daha Etkili?

Öz

Amaç: Hazne ve ölçülü doz inhaler kullanımı özellikle pediatrik yaş grubunda yaygındır. Çocuklarda ilaç kullanımı eğitimi hem aileye hem çocuğa verilmektedir. Çalışmamızın amacı; verdiğimiz bu eğitimin anlaşılıp anlaşılmadığının belirlenmesi ve hangi eğitim yönteminin daha faydalı olduğunun belirlenmesidir.

Yöntemler: Çalışmaya alerji polikliniğimize başvuran hazne ve ölçülü doz inhaler kullanması gereken hastalar alındı. Hastalarımız 2-16 yaş arası çocuklardan oluşmaktaydı. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı. Birinci gruba hazne ve ölçülü doz inhaler kullanımı video gösterimi ile öğretildi. İkinci gruba ise uygulamalı sözel anlatım ile öğretildi. Hastaların hazne ve ölçülü doz inhaleri kullanması istendi ve daha önceki çalışmalara benzer şekilde 0-6 puan arası olarak not verildi. Uygulamadaki hatalar ve eksiklikler yeniden anlatıldı. Aldıkları puanlar kendilerine söylendi ve 1 ay sonra yeniden kontrole geldiklerinde aynı puanlamanın tekrar yapılacağı belirtildi. İkinci ay kontrolünde yeniden hastaların hazne ve ölçülü doz inhaleri kullanması istendi ve 0-6 puan arası olarak not verildi.

Sonuçlar: Video grubunun kendi içerisinde yapılan incelemelerde birinci ay ve ikinci ay total skorları arasında belirgin anlamlı fark vardı (p<0,01). Sözel anlatım grubunun da kendi içerisinde yapılan incelemelerde birinci ay ve ikinci ay total skorları arasında belirgin anlamlı fark vardı (p<0,01).

Tartışma: Sonuç olarak biz astımda hastaların hazne ve ölçülü doz inhaler kullanımı eğitiminde hastaları sürece aktif olarak dahil etmenin pozitif sonuçlarını göstermiş olduk. Aktif katılımı ise sınav motivasyonu ile sağladık. Amacımız astım tedavisinin önemli bir basamağı olan hasta eğitimi konusunda literatüre katkıda bulunmaktır.

Anahtar kelimeler: Astım, inhaler teknik, hazne, hasta eğitimi.

Dicle Med J  2019;46(1): 85-90

Doi: 10.5798/dicletip.534836

Cilt 46, Sayı 1 (2019)