ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Results of Bicanalicular Intubation and Skin Suturation for the Repair of Canalicular Laceration
Alper Mete, Can Pamukcu, Sabit Kimyon

Orhan Alimoglu, Istanbul Medeniyet University, School of Medicine Department of General Surgery Istanbul, Turkey, e-mail: orhan.alimoglu@medeniyet.edu.tr

ABSTRACT

Objectives: To evaluate the results of canalicular laceration reparation using bicanalicularsilicone tube intubation and eyelid skin suturation without canalicular wall or deep orbicular muscle suturation.

Methods:  The  records  of  28  patients  who  were  operated  and  followed  up  for  canalicular  laceration  were  analyzed retrospectively. Etiology andlocation of the canalicular laceration, time between the injury and operation, method of anesthesia  and  time  of  silicone  tube  removal  were  noted.  We  performed  bicanalicular  silicone  tube  intubation  and eyelid skin suturation using 6/0 polyglactine sutures without suturing canalicular walls. Patients were followed up for at least 6 months and silicone tubes were stayed at least for 4 months. Functional and surgical success were evaluated by nasolacrimal canal lavage.

Results: The mean age of the patients was 33.0±19.6 (8-90); 24 (85.7%) were male and 4 (14.3%) were female. Mean time between the injury and surgical procedure was 40.3±47.4 (3-168)  hours.  Canalicular  laceration  etiologies  were blunt trauma in 9 (32.3%) cases, industrial accident in 8 (28.6%) cases, traffic accident in 6 (21.4%) cases, firearm or shrapnel  injury  in  5  (17.8%)  cases.  Lower  canaliculus  was  injured  in  18  patients  (64.3%),  upper  canaliculus  was lacerated  in  4  (14.3%)  patients  and  both  canaliculi  were  injured  in  6  (21.4%)  cases.  Mean time  for  the  removal  of silicone tube was 6.07±0.81 (4-8) months. Nasolacrimal passage was open in all patients after the removal of silicone tube.

Conclusion:  Bicanalicular  silicone  tube  intubation  and  skin  suturation  without  canalicular  wall  or  deep  orbicular muscle suturation is an effective alternative method for the treatment of canalicular lacerations.

Keywords: Canalicular lacerations, canalicular wall suturation, bicanalicular intubation

Bikanaliküler Entübasyon ve Cilt Sütürasyonu ile Kanaliküler Kesi Onarım Sonuçları

ÖZET

Amaç: Kanalikül kesilerinin, kanaliküler duvar sütürasyonu veya derin orbiküler kas sütürasyonu yapılmadan sadece göz kapağı cilt sütürasyonu ve bikanaliküler silikon tüp entübasyonu ile onarım sonuçlarının değerlendirilmesi.

Yöntemler: Kanalikül kesisi nedeniyle ameliyat ve takibi yapılan 28 hastanın dosya kayıtları geriye dönük incelendi. Kanalikül yaralanma nedenleri, kesi lokalizasyonu ile ilgili özellikler, yaralanma ile cerrahi onarım arasında geçen süre, cerrahi onarım esnasında tercih edilen anestezi yöntemi ve silikon tüp geri alınma zamanı kaydedildi. Tüm hastalara bikanaliküler silikon tüp entübasyonu sonrası kanalikül duvarları sütüre edilmeksizin göz kapağı cildi cilt 6/0 poliglaktin sütür ile kapatıldı. Olgular en az 6 ay takip edildi ve 4. aydan itibaren silikon tüpleri geri alındı. Tüm hastaların tüp alınması sonrası nazolakrimal lavaj ile anatomik ve fonksiyonel cerrahi başarı değerlendirildi.

Bulgular: Olguların ortalama yaşı 33.0±19.6 (8-90) yıl olup; 24 (%85,7)’ü erkek, 4 (%14,3)’ü kadındı. Olguların yaralanma gerçekleştikten sonra cerrahi yapılana kadar geçen bekleme süresi ortalama 40.3±47.4 (3-168)  saat  idi. Kanalikül yaralanma etyolojisi sırası ile künt travma 9 (%32,2), iş kazası 8 (%28,6), trafik kazası 6 (%21,4), ateşli silah veya şarapnel yaralanması 5 (%17,8) olgu idi. Olguların; 18 (%64,3)’ inde alt, 4 (%14,3)’ünde üst, 6 (%21,4) olguda ise alt ve üst kanalikül yaralanması mevcuttu. Olguların ortalama silikon tüp geri alınma süreleri 6.07±0.81 (4-8)  ay idi. Tüm olguların tüp çıkartılması sonrası nazolakrimal pasajları açıktı.

Sonuç: Kanalikül kesilerinin cerrahi onarımında kanaliküler duvar sütürasyonu veya derin orbiküler kas sütürasyonu yapılmadan sadece cilt sütürasyonu ve bikanaliküler silikon tüp entübasyonu etkin, alternatif cerrahi yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Kanalikül kesisi, kanaliküler duvar sütürasyonu, bikanaliküler entübasyon

Dicle Med J  2017;44(1):109-114

doi: 10.5798/dicletip.298623

Cilt 44, Sayı 1 (2017)