ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Isolated sleeve resection of left main bronchus tumor through right thoracotomy
Serkan Bayram, Çağatay Tezel, Serdar Evman, Mustafa Akyıl, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya

Serka n Bayram, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Maltepe, İstanbul, Türkiye Email: dr.serkan@hotmail.com

ABSTRACT

Mucoepidermoid  carcinomas  of  the  tracheobronchial  system  is  a  malignant  tumor  arising  from  submucosal  glands, and the primary treatment is surgery. Isolated bronchial sleeve resection can be performed if there is no parenchymal damage and/or no invasion outside of the bronchus. The patient with a polypoid lesion one  cm from the carina in the left main bronchus, whom biopsy was reported as low-grade mucoepidermoid carcinoma underwent positron emition tomography  revealing  parenchymal  nodule  at  right  lower  lobe  with  minimal  FDG  uptake  with  no  distant  organ  and lymph node metastasis. To evaluate the nodule and approach the proximally located tumor in left main brochus; right thoracotomy was planned. When parenchymal nodüle reported as benign, isolated bronchial sleeve resection made to left main bronhus. The rare resection technique discussed with a review of the literature.

Keywords: Mucoepidermoid carcinomas, isolated sleeve, thoracotomy

Sol ana bronş tümörüne sağ torakotomi ile izole sleeve rezeksiyon

ÖZET

Trakeobronşial sistemin mukoepidermoid karsinomları, submukozal bezlerden gelişen ve primer tedavisi cerrahi olan malign tümörlerdir. Parankim hasarı yapmamış ve bronş dışına yayılımı yok ise izole parankim koruyucu rezeksiyon yapılabilir. Hastamız, sol ana bronşta yerleşik karinaya bir cm uzaklıktaki polipoid lezyonundan biyopsi ile düşük dereceli mukoepidermoid karsinom tanısı alan bir olguydu. Radyolojik tetkiklerinde sağ alt lobta da minimal FDG tutulum gösteren parankim nodülü saptanması üzerine hem nodülün değerlendirilmesi, hem de proksimal yerleşimli sol ana bronş tümörü nedeniyle; hastaya sağ torakotomi ile girişim planlandı. Parankim nodülü benign olarak bildirilince, hastaya sol ana bronş izole sleeve rezeksiyonu yapıldı. Nadir uygulanan cerrahi rezeksiyon tekniğin, literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler:  Mukoepidermoid karsinom, izole sleeve, torakotomi

Dicle Med J  2017;44(1):119-123

doi: 10.5798/dicletip.298620

Cilt 44, Sayı 1 (2017)