ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Incidence of Hepatitis B and C Infections in Patients of Mental Disorders
Süleyman Dönmezdil, Murat Yalçın, Hakan Temiz

Süleyma n Dönmezd il SBU Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü 21070 Kayapınar/Diyarbakir, Turkey E-mail: donmezdil@hotmail.com

ABSTRACT

Ojective: It is estimated that Hepatitis B (HBV) and Hepatitis C (HCV) diseases have high morbidity, affecting more than 400 million people in the world. Turkey is considered as a semi-pandemic region for these infections. 

Methods: In this study, our aim is to determine the seroprevalance of HBV and HCV in psychiatric hospitalized patients which is thought to be the risk group and to support the literature in terms of protective precautions in the progressed stages.  Our  study  was  performed  between  February-2014 and January 2015 in Diyarbakır Selahaddin Eyyubi State

Hospital psychiatry clinic. The patient’s files were investigated retrospectively, the results of serological tests (HBsAg, AntiHBS and AntiHCV) and socio-demographical data (age, sex, diagnoses and living areas) were used. 

Results:  HBSAg  positivity  was  1.7%  in  schizophrenia  patients,  0,8%  in  bipolar  affective  disorder  patients,  0.4%  in retarded   patients  and  0,3%  in  depression  patients.  A  statistically  significant   relationship  was  found   between schizophrenia and HBSAg. 

Conclusion:  Similar  precautions against viral hepatitis with high transmission rates  should be applied in the chronic, disabled psychiatric patients just like the normal population. Active immunization will be useful in the schizop hrenia group patients having relatively more risk. Extensive studies should be performed to obtain detailed and accurate data.

Keyword: Mental Disorders, Hepatitis B, Hepatitis C

Ruhsal Bozukluğu Olan Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Görülme Sıklığı

ÖZET

Giriş: Hepatit B (HBV) ve C (HCV) hastalıkları, dünyada 400 milyondan fazla kişiyi etkilediği tahmin edilen, yüksek morbiditeye sahip hastalıklardır. Bu enfeksiyonlar açısından Türkiye, yarı endemik bölge olarak gösterilmektedir. Yaptığımız bu çalışmada riskli grupta olduğu düşünülen yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarındaki HBV ve HCV seroprevalansını belirlemek ve ileri dönemde hastalarımızda koruyucu amaçlı neler yapılabileceği hakkında literatüre katkıda bulunmaktır.

Yöntemler: Çalışmamız Şubat-2014 ile Ocak 2015 tarihleri arasında Diyarbakı ili Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların dosyalarının geriye doğru incelenerek serolojik testlerin sonuçları (HBsAg,  AntiHBS  ve  AntiHCV)  ve sosyodemografik  ve rileri (yaş, cinsiyet, tanılar ve yaşam yerleri) kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular:  Psikiyatrik  tanılar  ile  hepatit  serolojileri  karşılaştırıldığında  HBSAg  pozitifliği  şizofreni hastalarında %1,7, bipolar affektif bozukluk hastalarında %0,8, zeka geriliği

olanlarda %0,4 ve depresyon hastalarında %0,3 olarak bulundu. Şizofreni ile HBSAg pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi.

Sonuç: Kronik ve yeti yitimi ile seyreden psikiyatrik hastalıklarda bulaş riski yüksek viral hepatitler açısından toplumla benzer önlemler alınması, görece daha fazla risk barındıran şizofreni grubu hastalarda aktif bağışıklama yapılması faydalı olacaktır. Daha detaylı ve kesin verilere ulaşabilmek için geniş tabanlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Ruhsal Bozukluk, Hepatit B, Hepatit C.

Dicle Med J  2017;44(1):51-56

doi: 10.5798/dicletip.298596

Cilt 44, Sayı 1 (2017)