ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - An Examination of Obesity Frequency and Its Affecting Factors of the Students of High Schools in the Elazig City Center
Berrak Yıldırım Aksakal, Ayşe Ferdane Oğuzöncül

Ayşe Ferdane Oğuzöncül, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD/ Elazığ, Türkiye Email: aferdane@gmail.com

ABSTRACT

Objective: This study was conducted for the purpose of examining prevalence of obesity and influencing factors in students studied at secondary school in Elazig city centre.

Methods: In this study, that is descriptive crosssectional type, 28 secondary schools were included in the scope from among 35 secondary schools that were located in Elazig city centre. Weight and height measurements were obtained and Body Mass Indexes BMI [weight (in kg)/ height² (inm)] were calculated for each 2201 students. Because children BMI values vary according to age and gender, BMI (IOTF) values that recommended by International Obesity

Task Force (IOTF) and include 218 year old over weight and obesity limits were used. Stu

dents over the age of 18 were classified according to the BMI values used for adults. Obesity frequency and its affecting factors were evaluated with questionnaire form.

Results: The mean age of students participated in the study was 16.30 ± 1.28 years and prevalence of obesity was found 13.5%. 13.2 % of obese student were male, 0.3% were female (p<0.05). It was not found significant correlation between BMI values and family income level, family education level, type of family. Most consumed foods were bagel, pastry and biscuits and it was found significant correlation between obesity and those (p<0.05). It was found significant correlation in favour of obesity between times spent in front of TV, times spent in front of computer, weekly consumption of milk and milk products, tea and coffee consumption, having breakfast and BMI values(p<0.05).

Conclusion: Obesity frequency was found 13.5% in the group that was taken to the study. Education can be given to the students about healthy and balanced nutrition. Physical activity should be increased.

Keywords: obesity, adolescent, students, nutrition.

Elazığ Kent Merkezinde Bulunan Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerde Obezite

Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışma Elazığ kent merkezinde bulunan ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerde obezite sıklığını ve etkileyen faktörleri incelenmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Tanımlayıcı, kesitsel tipte olan bu çalışmada; Elazığ il merkezinde bulunan 35 ortaöğretim okulundan 28 okul araştırma kapsamına alındı. 2201 öğrencinin boy ölçümleri ve ağırlık ölçümleri yapılarak öğrencilerin Vücut Kitle İndeksleriVKİ (ağırlık (kg)/ boy² (m²) hesaplandı. VKİ çocuklarda yaşa ve cinse göre değişkenlik gösterdiğinden, Uluslararası Obezite Çalışma Grubunun (International Obesty Task Force; IOTF) 218 yaş fazla ağırlık

ve obezite sınırlarını içeren uluslar arası VKİ (IOTF) değerleri kullanıldı. 18 yaş üstü öğrenciler ise erişkinler için kullanılan VKİ değerlerine göre sınıflandırıldı. Obezite sıklığı ve etkileyen faktörler anket formu ile değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 16.30±1.28 olup, obezite sıklığı %13,5 bulundu. Obez olanların %13,2’si erkek, %0,3’ü kız öğrencidir (p<0.05). VKİ değerleri ile aile gelir düzeyi, ailenin eğitim düzeyi, aile tipi arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Kantinden en çok tüketilen yiyecekler simit poğaça ve bisküvi idi ve obezite ile aralarında anlamlı bir ilişki vardı (p<0.05). Televizyon karşısında geçirdikleri zaman, bilgisayar karşısında geçirdikleri zaman, haftalık süt ve süt ürünleri tüketimi, çay kahve tüketimi ve kahvaltı yapma durumu ile VKİ değerleri arasında obezite lehine anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05).

Sonuç: Obezite sıklığı çalışmaya alınan grupta %13,5 olarak bulundu. Öğrencilere sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili eğitim verilebilir. Fiziksel aktivite arttırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Obezite, adolesan, öğrenciler, beslenme.

Dicle Med J  2017;44(1):13-24

doi: 10.5798/dicletip.298575

Cilt 44, Sayı 1 (2017)