ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Examining the Expression Level of VEGF and Bcl-2 By Immunohistochemistry and Western Blot in Testis Tissue of Diabetic Rats
Sevgi İrtegün, Engin Deveci

Sevgi İrtegün, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, 21280, Türkiye Email: irtegunsevgi@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: In this study, we aimed to investigate the expression levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) which stimulates angiogenesis and vascular permeability and B-cell lymphoma-2 (Bcl-2) which plays an important role in the regulation of apoptosis in testis tissue of diabetic rats.

Methods: Twenty adult Wistar albino rats were used in this study. The rats were divided into two equal groups as control and Diabetes mellitus (DM). Single dose of Streptozotosin (STZ) (55 mg/kg) dissolved in citrate buffer was injected intraperitoneally to induce DM. Tissue pieces which had been soaked in 10% formaldehyde solution were examined histologically after routine parafin follow. The expression levels of VEGF and Bcl-2 were measured by immunohistochemistry and Western Blot.

Results: It was observed that some spermatic cells had degeneration, nuclear contraction and picnosis in some places in DM group. While structural changes were determined in Sertoli cells, dilation and hemorrhage were observed in vessels between tubules. It was determined that VEGF expression was blocked in diabetic testis tissues, while the expression of Bcl-2 was reduced.

Conclusion: Depletion of VEGF expression in diabetic testis tissues may lead to inadequate angiogenesis and vascular permeability. Moreover, a decrease in the expression of anti-apoptotic Bcl-2 in diabetic testis tissues suggests that DM may cause dysregulation of apoptosis in testicular tissue.

Key words: Diabetes mellitus, testis, VEGF, Bcl-2

Diyabetik Sıçanların Testis Dokusunda VEGF ve Bcl-2 Ekspresyon Düzeylerinin İmmünohistokimya ve Western Blot Yöntemleri İle İncelenmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada diyabetik sıçanların tetis dokusunda anjiogenezi ve vasküler geçirgenliği stimule eden vasküler endotel büyüme faktörünün (VEGF) ve apoptozis regülasyonunda önemli bir rol oynayan B-cell lymphoma-2’ nin (Bcl-2) ekspresyon düzeylerini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışmada 20 adet erişkin Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol ve Diabetes mellitus (DM) olmak üzere 2 eşit gruba ayrıldı. DM oluşturmak için sitrat tamponunda çözülmüş tek doz Streptozotosin (STZ) (55mg/kg) intraperitoneal olarak verildi. %10’ luk formaldehit solüsyonuna atılan testis dokuları rutin parafin takiplerinden sonra histopatolojik olarak incelendi. VEGF ve Bcl-2 protein düzeyleri immünohistokimya ve Western Blot yöntemleriyle ölçüldü.

Bulgular: Diyabetik gruba ait spermatik hücrelerin bazılarında dejenerasyon, çekirdekte küçülme ve yer yer piknosis gözlendi. Diyabet sonucu Sertoli hücrelerinde yapısal değişiklikler saptanırken, tubuller arasındaki damarlarda dilatasyon ve hemoraji gözlendi. Diyabetin etkisi ile testis dokusunda VEGF ekspresyonunun bloke olduğu, Bcl-2 ekspresyonunun ise azaldığı saptandı.

Sonuç: Diyabetik testis dokularında VEGF ekspresyonunun bloke olmasının yetersiz anjiogenez ve vasküler permeabiliteye neden olabileceği olasıdır. Ayrıca diyabetik testis dokularında anti-apoptotik protein olan Bcl-2 ekspresyonundaki azalmanın diyabetin testiküler dokuda apotozis regülasyonunun bozulmasına neden olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus, testis, VEGF, Bcl-2

Dicle Med J  2016;43(4):527-533

doi: 10.5798/diclemedj.0921. 2016.04.0724

Cilt 43, Sayı 4 (2016)