ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Healthy Lifestyle Behaviours of Vocational School of Health Services Students and Influential Factors
Mehmet Ali Şen, Ali Ceylan, Mehmet Emin Kurt, Yılmaz Palancı, Cihan Adın

Mehmet Ali Şen, Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyarbakır

E-posta: m.a.sen@yandex.com

ABSTRACT

Objective: The purpose of this descriptive study was to identify the healthy lifestyle behaviors of Dicle University (D.Ü.) Atatürk Vocational School of Health Services students studying in 1st year.

Methods:The research popul ation consisted of Vocational School of Health Services 1st year students (251). A structured questionnaire including demographic data was administered to the participants and "Healthy Lifestyle Behaviors Scale II" (HLBS) organized by Walker and made Turki sh validity and reliability study by Bahar et al (2008), were applied. The data were analysed using student ttest, numberpercentage calculations, mean, correlation analysis.

Results: The students’ average age 20.46 ± 3.7, 70.5% female, 0.2% single, 16% student hostel, 14.7% student house, 69.3% staying with family, 27.9% moonlighting while studying, 77.7% student; their mother's level of education was found to be primary. HLBS total point averages of students were detected to be at medium level 118.0 ±21.0.İnterpersonal relations avarage

scores of the students whose mother has high level of education were not found to be significantly. Of those students subscales health responsibility, nutrition, interpersonal relationships average and total score was  significantly high (p<0.05).

Conclusion: The student we studied have average HLBS score at medium level and it concluded that mother's level of education is associated with. The students who will work in the health sector must understand the importance of health promotioning behavior and must take education to convert their knowledge into behavior.

Keywords: Lifestyle, university student, healthy lifestyle behaviors.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

ÖZET

Giriş: Bu çalışma Dicle Üniversitesi (D.Ü.) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1.sınıfında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam davranışı biçimlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntemler: Araştırmanın evrenini Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul’u 1.sınıf öğrencileri (251 öğrenci) oluşturmaktadır. Katılımcılara demografik verileri içeren yapılandırılmış bir anket ile Walker tarafından düzenlenen ve 2008 yılında Bahar ve arkadaşları tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II” (SYBDÖ) uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı yüzdelik hesaplama, ortalama, t testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,46±3,7, %70.5’i kadın, %90,2’i bekâr, %69,3’ünün aile evi, %16’sı yurt, %14,7’side öğrenci evinde kalmakta, %27,9’u okurken ek bir işte çalışmakta, %77,7 sinin anne eğitim durumunun en fazla ilkokul olduğu saptanmıştır.

Öğrencilerinin toplam SYBDÖ puan ortalamaları orta düzeyde bulunmuştur 118,0±21,0. Anne eğitim durumu yüksek olan öğrencilerin, kişilerarası ilişki puan ortalaması yüksek olmakla birlikte istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Anne eğitimi yüksek olan öğrencilerin beslenme, kişilerarası ilişkiler ve toplam puan ortalaması anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç:Çalışma yaptığımız üniversite öğrencilerinin SYBDÖ puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu ve annenin eğitim düzeyi ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Sağlık sektöründe görev alacak olan öğrencilerin sağlığı geliştirme davranışlarının önemini kavramaları ve bilgilerini davranışa dönüştürmeleri yönünde eğitimler yapılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler : Sağlıklı Yaşam, üniversite öğrencisi, sağlıklı yaşam biçimi davranışları.

Dicle Med J  2017;44(1):1-12

doi: 10.5798/dicletip.298567

Cilt 44, Sayı 1 (2017)