ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Crevıcular fluıd level of beta-glukuronıdase ın type ı and type ıı dıabetes mellıtus patıents
Arzum Güler Doğru, Ebru Ece Sarıbaş, Mehmet Doğru

Dicle Üniv.Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD.

Beta- glukuronidase activity in pocket fluid samples were taken from 120 patients divided into 4 groups. The groups were identified as Type I DM (Diabetes Mellitus) metabolic uncontrolled, Type I metabolic controlled, Type II metabolic controlled and Type II metabolic controlled groups. Beta- glukuronidase levels of the GCF samples taken from the subject were analyzed using the spectrophotometric method. GCF beta- glukuronidase levels in terms of total enzyme activity and total enzyme concentration, were found to be higher in the uncontrolled metabolic diabetic groups than in the controlled metabolic diabetic groups. The findings in this study indicate that in patients with diabetics, metabolic control levels play a role on the health of periodontal tissues. We have reached the conclusion that uncontrolled diabet is a potential risk factor in the aggressiveness of the periodontal disease. 

Tip ı ve tip ıı diabetes mellitus hastalarında dişeti cep sıvısı beta-glukuronidaz enzim seviyesinin incelenmesi

Çalışmada Tip I ve Tip II diyabetli bireylerde periodontal durumu belirlemek amacıyla hastalık şiddetini yansıtan klinik verilerin yanı sıra doku yıkımına katılan ve Polimorfonükleer lökositlerden (PMN) primer granül salınımının markırı olan DOS beta- glukuronidaz aktivite düzeyinin belirlenmesi amaçlandı. Cep sıvısı örneklerinde beta- glukuronidaz aktivitesi 4 eşit gruba ayrılan 120 hastadan elde edildi. Gruplar Tip I DM metabolik kontrolsüz, Tip I DM metabolik kontrollü , Tip II DM metabolik kontrolsüz, Tip II DM metabolik kontrollü olarak ayrıldı.Alınan örnekler spektrofotometrik olarak değerlendirildi. Çalışmamızda metabolik kontrolsüz diyabetik gruplarda klinik verilerin yanı sıra beta- glukuronidaz enzim aktivite düzeyi ile elastaz enzim konsantrasyonu metabolik kontrollü gruplardan anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca çalışmada yer alan dört grupta da total beta- glukuronidaz enzim aktivitesi ile enzim konsantrasyonu arasında ilişki bulunmuştur. Çalışmada elde ettiğimiz bulgular elastaz aktivitesi ile periodontal hastalık arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Ayrıca diyabetik hastalarda metabolik kontrol düzeyinin de periodontal dokular üzerindeki etkilerinden söz etmek mümkündür. 

Cilt 30, Sayı 1-4 (2003)