ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Relation Between Leukocytosıs and Myocardial Performance Index in Patients With a First Acute Anterior Myocardial Infarction
Önder Öztürk, Nizamettin Toprak

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

Inflammation associated with acute myocardial infarction is frequently marked by a peripheral leukocytosis and relative neutrophilia. The objective of this study was to examine the association between hospital admission peripheral total leukocyte count and the left ventricular myocardial performance index (MPI) in patients with a first acute anterior myocardial infarction (AMI). The subjects were 129 patients (104 men, 25 women, 59±12 years) with a first acute AMI. We recorded admission total leukocyte count in the peripheric whole blood. Echocardiograms were used to determine left ventricular MPI within 24 hours after the onset of AMI. Left ventricular MPI was greater than 0.45, 89% of the patients who have leukocytosis (Group 1, n=92). However, left ventricular MPI was lower than 0.45, only 11% of the patients who have leukocytosis (Group 2, n=37) Left ventricular MPI was significantly higher group 1 patients than group 2 patients (p<0.05). Leukocytosis on admission to the hospital in patients with acute AMI is significantly associated with higher MPI and the early development of CHF. 

Akut Anterior Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Geliş Miyokardiyal Performans İndeksi ile Lökositoz Arasındaki İlişki

Anterior akut miyokard infarktüslü hastalarda inflamasyonla ilişkili olarak, sıklıkla lökositoz mevcuttur. Bu durumun, infarktüs sonrası sol ventrikül fonksiyonları ile ilişkisi yeterince araştırılmamıştır. Miyokardiyal performans indeksi (MPİ) ventriküllerin sistolik ve diyastolik fonksiyonları ile ilişkilidir. Bu çalışmada, anterior AMİ’ü olgularında geliş lökosit değerleri ile miyokardiyal performans indeksi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya toplam 129 hasta alındı. Olguların hastaneye gelişinde kan örnekleri alınarak lökosit sayımı yapıldı. Ayrıca, hastaların ilk 24 saatte ekokardiyografileri yapılarak geliş MPİ’leri ölçüldü. Anterior akut miyokard infarktüsü tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların ilk 24 saatte bakılan ekokardiyografilerinde MPİ’i >0.45 olan hastaların %89’unda lökositoz, %88’inde rölatif nötrofili saptandı. Ancak MPİ’i <0.45 olan hastaların %11’inde lökositoz, %12’sinde ise rölatif nötrofili saptandı. İki grup arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Anterior AMİ olgularında geliş kan örneklerinde lökositoz saptanan olgularda ventrikül disfonksiyonunu gösteren MPİ değerlerinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. 

Cilt 31, Sayı 2 (2004)