ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Mortality Rates Due to Occupational Accidents and Diseases Between 2000- 2005 in Turkey
Nazan Yardım, Zekiye Çipil, Ceyhan Vardar, Salih Mollahaliloğlu

Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Email: nazan.yardim@hm.saglik.gov.tr

Each year, considerable amount of people lose their life or become disabled due to work accidents or occupational diseases which may be prevented or are to be prevented legally. Estimating mortality rates of work accidents and occupational diseases for 2000-2005; reviewing current situation related to work Health and safety and, making proposals on the issue. Number of work accidents, occupational diseases, number of deaths, and total number of deaths in district and province centers were obtained. In terms of deaths in the rural area, other years were estimated based on the estimations in the National Burden of Disease Study. 73,923 work accidents occurred in 2005; 1096 people in total lost their
lives; 1072 people in the accidents at work, and 24 people due to an occupational disease. Mortality rates, proportional mortality rates, and fatality rates of work accidents and occupational diseases increased in 2005. There are still many things to achieve on Occupational Health and Safety. It is important to have comprehensive policies aiming at minimizing and preventing accidents and injuries related to a work or occurring duringa work.

Türkiye İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları

Her yıl azımsanmayacak sayıda insan engellenebilecek, hukuken de engellenmesi zorunlu olan iş kazaları ve meslek hastalıklarından yaşamını yitirmekte veya engelli hale gelmektedir. 2000-2005 yılları iş kazası ve meslek hastalıkları mortalite hızlarının hesaplanması; iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevcut durum irdelenerek konuya ilişkin öneriler getirilmesi İş kazası, meslek hastalıkları sayıları, bunlara bağlı ölüm sayıları, il ve ilçe merkezlerindeki toplam ölümler elde edilmiştir. Kır ölümlerinde Ulusal Hastalık Yükü çalışmasında yapılan hesaplama baz alınarak diğer yıllar tahmin edilmiştir. 2005 yılında 73,923 iş kazası meydana gelmiş olup 1072 kişi, meslek hastalığı sonucu ise 24 kişi olmak üzere toplam 1096 kişi hayatını kaybetmiştir. İş kazasına ve Meslek hastalıklarına bağlı ölüm hızı, orantılı ölüm hızları ve fatalite hızları 2005 yılında yükselmiştir. İş sağlığı ve güvenliği alanında halen yapılması gerekenler vardır. İşle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, asgariye indirerek özlemeyi amaçlayan kapsamlı politikaların varlığı önemlidir.

Cilt 34, Sayı 4 (2007)