ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Levothyroxine intoxication: Case report
Faruk Kılınç, Berrin Balık Aydın, Zafer Pekkolay, Melike Elif Çelik, Alpaslan Kemal Tuzcu

Faruk Kılınç, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Email: dr23938@hotmail.com

ABSTRACT

Levothyroxine intoxication has a large and severe scale of symptoms in patients which expose to high dose. Levothyroxine is a common drug which is used in thyroid replacement therapy. Patients with intoxication clinical table varies depending on drug dose, concomitant diseases, other drugs taken together. Most of the patients exposed low dose drug remains asymptomatic. There haven’t been any established trade protocols. In this case, we report a 18 year old swallow 6 mg levothyroxin and required intensive care treatment levothyroxine intoxication patient. Patient had severe thyrotoxicosis symptoms. Patient had gastrointestinal lavage, activated charcoal, propylthiouracil, propranolol, prednisolone therapy and recurrent plasmapheresis. Patient discharged with healing.

Key words: Levothyroxine, intoxication, thyrotoxicosis

Levotiroksin intoksikasyonu: Olgu sunumu

ÖZET

Yüksek doz levotiroksin maruziyetine bağlı levotiroksin intoksikasyonu geniş ve ağır semptomlarla ortaya çıkmaktadır. Levotiroksin, tiroid hormon replasman tedavisinde çok kullanılan bir ilaçtır. İntoksikasyon gelişen hastalarda klinik tablo hastanın aldığı ilaç dozuna, yandaş hastalıklarına, birlikte aldığı diğer ilaçlara göre değişiklik göstermektedir. Düşük dozda alınan vakaların çoğu asemptomatik seyretmektedir. Uygun tedavi protokolleri hala kesinleşmemiştir. Bu sunumda 18 yaşında, suisid amaçlı 6 mg dozunda levotiroksin alan ve intoksikasyon nedeniyle dahili yoğun bakım ünitesinde takip edilen bir olgu sunuldu. Olgu ileri düzeyde tirotoksikoz tablosu ile yatırıldı. Olguya gastrik lavaj, aktif kömür, propiltiourasil, propranolol, prednizolon ve tekrarlayan plazmaferez tedavisi uygulandı. Hastamız şifa ile taburcu edildi.

Anahtar kelimeler: Levotiroksin, intoksikasyon, tirotoksikoz

Dicle Med J  2015;42(2):265-267

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0571

Cilt 42, Sayı 2 (2015)