ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Case with Conjugated Hyperbilrubinemia Diagnosed As Dubin Johnson Syndrome
Kadim Bayan, Yekta Tüzün, Mansur Özcan, Şerif Yılmaz, Sezer Turgutalp

Dicle Üniv. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D./ Diyarbakır

ABSTRACT

Dubin-Johnson Syndrome (DJS) is a rare entity and characterized by mild, chronic, conjugated  yperbilirubinemia. The abnormality of this congenital syndrome is excretion of conjugated anions into the bile canaliculus. However, acid excretion into bile is usually normal. Different mutations in multidrug resistans related protein (MRP-2) gene were identified in patients with DJS. These patients are asymptomatic and sometimes can occur constitutional symptoms such as weakness, mild icterus and abdominal pain. A 19-years-oldmale patient admitted with icterus lasting since the neonatal period. He had vague abdominal pain and icterus. Pruritus was absent. Complete blood count, prothrombin time, transaminases, alkaline phosphatase, serum levels of bile acids, cholesterol and albumin were all normal. Serum total bilirubin concentration was 6,5 mg/dL, direct bilirubin concentration was 4.9 mg/dL. Hepatobilliary scan with 99mTc-HIDA excretion showed a normal liver and the gallbladder was visualized late after dye injection. Liver biopsy showed dense pigmentation around central vein. In this report we aimed to introduce a rare condition of conjugated hyperbilirubinemia diagnosed as Dubin-Johnson Syndrome and to make a point of view to differential diagnosis in hereditary jaundice.

Key words: Dubin-Johnson Syndrome, Hereditary Hyperbilirubinemia, Icterus

Dubin-Johnson Sendromu Tanılı Bir Olgu Nedeniyle Konjuge Hiperbilirubinemiler

ÖZET

Dubin-Johnson sendromu (DJS) hafif derecede kronik konjuge hiperbilirübinemi ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Bu konjenital sendromda, konjuge anyonların safra kanalikülüne itrahında bozukluk vardır. Safra asitlerinin atılımı genellikle normaldir. DJS’lu hastalarda multidrug resistans related protein (MRP-2) geninde farklı mutasyonlar tespit edilmiştir. Hastalar asemptomatik olmakla birlikte bazen müphem karın ağrısı, hafif sarılık, halsizlik gibi bünyesel semptomlar görülebilir. Ondokuz yaşında erkek hasta doğduğundan beri mevcut olan sarılık yakınması ile kliniğe yatırıldı. Hastada müphem karın ağrısı ve sarılık mevcuttu. Kaşıntı yoktu. Tam kan sayımı, protrombin zamanı ve serum tarnsaminazlar, alkalen fosfataz, safra asitleri, kolesterol ve albumin değerleri normal sınırlardaydı. Serum total bilirübin konsantrasyonu 6,5 mg/dL, direkt bilirübin konsantrasyonu 4.9 mg/dL idi. 99mTc-HIDA ile yapılan hepatobiliyer sintigrafi incelemesinde karaciğer normal olup safra kesesi ise enjeksiyondan sonra geç görüntülendi. Karaciğer biyopsisinde santral ven çevresinde yoğun pigmentasyon izlendi. Bu yazıda  konjuge hiperbilirübineminin nadir nedenlerinden biri olan Dubin-Johnson sendromunu sunmayı ve herediter sarılık ayırıcı tanısını vurgulamayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Dubin-Johnson Sendromu, Herediter Hiperbilirübinemi, İkter

Dicle Med J  2008;35(3):196-200

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.03.

Cilt 35, Sayı 3 (2008)