ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The assessment of cardiac sempathovagal activity by heart rate variability in patients with Rheumatoid Arthritis
Figen Ceylan Çevik, Selma Yazıcı, Ali Fuad Kara, Zuhal Atılgan, Habib Çil5 Çil, Ebru Tekbaş, Remzi Çevik, Mehmet Tahtasız, A. Jale Saraç

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Email: fceylancevik@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: It has been reported that increased sem­pathic nerve system activity due to infalammatory stress and it cause disturbance of heart rate variability (HRV) in rheumatoid arthritis (RA). In this study, it was assessed cardiac sempatovagal activity by noninvasive parameters such as HRV in patients with RA.

Materials and methods: 49 patients with RA and age-matched 28 healthy subjects as control group were en­rolled to this study. Clinical and laboratory parameters of all subjects were assessed and 24-hour electrocardio­graphic Holter monitoring were performed to all of them.

Results: Minimum, maximum and mean heart rate were significantly higher while mean RR interval were signifi­cantly lower in patients with RA when compared with con­trols. In addition, among time domain HRV parameters, SDNN, SDANN ve triangular index were significantly low­er in patients with RA (p<0.05, p<0.01, p<0.01, respec­tively). In correlation analysis, it was not found a signifi­cant association between HRV parameters and age, sex, duration and activity of disease, inflammatory markers, supraventricular or ventricular extrasystole (VES). There were only significant negative associations between VES and pNN50, SDANN and RMSDD. But, there was no in­dependent correlation between these parameters.

Conclusion: Non-invasive parameters such as HRV may have a modest role in assessment of cardiovascular risk and prediction of sudden cardiac death risk, in addition to the traditional risk factors, in patients with RA. However, to reach to the more accurate decision, there are need to carry out larger and long term studies which include dif­ferent patients groups

Key words: Rheumatoid arthritis, cardiac sempatovagal activity, heart rate variability

Romatoid artritli hastalarda kardiyak sempatovagal aktivitenin kalp hızı değişkenliği ile değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Romatoid artritte (RA) inflamatuar strese bağlı sempatik sinir sistemi aktivitesinde artış ve buna bağlı kalp hızı değişkenliğinde bozulma olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada RA’lı hastalarda kalp hızı değişkenliği (KHD) gibi noninvaziv elektrofizyolojik parametreler aracılığıyla kardiyak sempatovagal aktivite değerlendirildi.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya 49 RA’lı hasta ve ben­zer yaşta 28 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Tüm bireylerin klinik ve laboratuar parametreleri değerlendirildi ve hepsine 24 saatlik Holter elektrokardiografik monitori­zasyon yapıldı.

Bulgular: Hasta grubunda minimal, maksimal ve ortala­ma kalp hızları kontrol grubuna kıyasla oldukça anlamlı düzeyde yüksek ve ortalama RR intervali de anlamlı dü­zeyde düşük bulundu. Ek olarak, zaman bağımlı KHD parametreleri arasında SDNN, SDANN ve triangular in­deks anlamlı düzeyde düşük saptandı. (sırasıyla p<0.05, p<0.01, p<0.01). Korelasyon analizinde herhangi bir KHD parametresi ile yaş, cinsiyet, hastalık süresi ve aktivitesi, inflamasyon belirteçleri, supraventriküler ya da ventriküler ekstrasistol sayısı (VES) arasında anlamlı bir ilişki sap­tanmadı. Yalnızca pNN50, SDANN ve RMSDD ile VES arasında anlamlı ve negatif bir ilişki saptandı. Fakat mul­tivaryans analizde bu parametreler arasında bağımsız bir ilişki gösterilemedi.

Sonuç: RA’lı hastalarda KHD gibi nonivaziv parametrele­rin geleneksel risk faktörlerine ek olarak kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi ve ani kardiyak ölüm riskinin ön­görülmesinde ılımlı bir rolü olabilir. Fakat daha kesin yar­gıya varılabilmesi için farklı hasta gruplarını içeren, daha geniş ve uzun dönemli çalışmalar gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Romatoid artrit, kardiyak sempatova­gal aktivite, kalp hızı değişkenliği

Dicle Med J  2010;37 (4):346-352

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)