ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Outcomes of surgical treatment in women with anal incontinence secondary to trauma of delivery
Akın Önder, Zülfü Arıkanoğlu, Murat Kapan, Fatih Taşkesen, Abdullah Böyük, Celalettin Keleş

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 21280, Diyarbakır, Türkiye Email: draonder@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Anal incontinence is the involuntary loss of flatus and feces and often occurs, as a reason of trauma due to the vaginal delivery in women. In this study, we aimed to evaluate the results of the patients, who under­went surgery, with anal incontinence due to the vaginal delivery.

Materials and methods: Between January 2005 and De­cember 2010, 15 patients, who had anal incontinence due to the vaginal delivery and underwent overlapping sphinc­teroplasty, were analyzed retrospectively.

Results: The mean age was 34.7 (range 18-49) years. Sphincter injuries were grade 4 in all patients. The time for the surgery after the formation of vaginal tear varies between the first day after injury and 17 years. Wound infection developed in 2 of the patients. Anal incontinence was revealed in 4 patients in the postoperative period, 3 of them had incontinence of the flatus and 1 of them had flatal and fecal incontinence. Total continence was achieved in 11 patients.

Conclusion: The sphincter injuries due to the vaginal delivery traumas can be easily defined with a detailed physical examination and careful questioning of the medi­cal history. Satisfactory results can be achieved with the surgical treatment.

Key words: Anal incontinence, vaginal delivery, overlap­ping sphincteroplasty.

Doğum travması sonucu anal inkontinans gelişen kadınlarda cerrahi tedavi sonuçları

ÖZET

Amaç: Anal inkontinans, gaz ve dışkının istem dışı kaçı­rılmasıdır ve kadınlarda sıklıkla vajinal doğum esnasında gerçekleşen travmaya bağlı ortaya çıkar. Bu çalışmada vajinal doğum travmasına bağlı anal inkontinans gelişen ve cerrahi uyguladığımız hastaların sonuçlarının değer­lendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Ocak 2005-Aralık 2010 yılları arasın­da vajinal doğum travmasına bağlı anal inkontinans nede­niyle overlapping sfinkter onarımı uygulanan 15 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 34.7±9.2(18-49) yıl idi. Sfinkter hasarı hastaların tamamında evre 4 idi. Yırtı­ğın oluşması ile ameliyata kadar geçen süre, hasar son­rası ilk gün ile 17 yıl arasında değişmekteydi. Postoperatif dönemde hastaların 2’sinde yara yeri enfeksiyonu, 1’inde gaz-gaita inkontinansı, 3’ünde gaz inkontinansı gelişti. 11 hastada kontinans sağlandı.

Sonuç: Vajinal doğum travmalarına bağlı sfinkter hasar­ları ayrıntılı fizik muayene ve dikkatli bir sorgulama ile kolaylıkla tanımlanabilir. Cerrahi tedavi ile memnuniyet verici sonuçlar elde edilebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Anal inkontinans, vajinal doğum, overlapping sfinkter onarım

Dicle Med J  2011;38 (4):432-435

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0062

Cilt 38, Sayı 4 (2011)