ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Bilateral sciatic nerve block after orthopedic surgery in a pediatric patient
Levent Şahin, Mehrican Şahin, Rauf Gül

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Gaziantep, Türkiye Email: drlsahin@hotmail.com

ABSTRACT

Early postoperative pain is one of the most important problems in pediatric orthopedic surgery. Introduction of the use of ultrasound (US) has led to very important de­velopments in pediatric regional anesthesia. We aimed to present with the literature data about that we applied the bilateral US-guided sciatic nerve block to the patient who was operated under bilateral knee disarticulation because of congenital tibia agenesis and talipes equinovarus. In conclusion we entertain that US-guided peripheral nerve blocks are effective and safety for postoperative pain in pediatric orthopedic surgery.

Key words: Postoperative pain, ultrasound, sciatic block, pediatric

Ortopedik cerrahi sonrası pediatrik olguda bilateral siyatik sinir bloğu

ÖZET

Ortopedik cerrahide erken postoperatif ağrı çocuklar için önemli bir sorundur. Ultrasonun (US) kullanıma girmesi pediatrik rejyonal anestezide çok önemli gelişmelere yol açmıştır. Bu çalışmada konjenital tibial agenezi ve talipes ekinovarus nedeniyle bilateral dizdezartikülasyon yapılan 6 yaşında ki olguya postoperatif analjezi amacıyla, US eş­liğinde bilateral siyatik blok uygulamamızı literatür bilgile­riyle sunmayı amaçladık. Sonuç olarak US kılavuzluğun­da yapılan periferik sinir bloklarının ortopedik pediatrik cerrahide erken postoperatif ağrı tedavisi için de etkin ve güvenli bir şekilde uygulanabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Postoperatif ağrı, ultrason, siyatik blok, pediatrik

Dicle Med J  2011;38 (3):355-357

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0049

Cilt 38, Sayı 3 (2011)