ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The level of hopelessness in the students of an occupational education center and affecting factors
Süleyman Erhan Deveci, Nilgün Ulutaşdemir, Yasemin Açık

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye Email: edeveci23@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this survey was to define the hopelessness levels in the students of an occupational education center and the definition of the factors affecting them.

Materials and methods: The survey is a descriptive type and was made among 630 students who have been tak­ing an apprenticeship, foremanship and proficiency edu­cation at an Occupational Education Centre. The whole universe was included in the survey. A questionnaire of a question set, which is made up of health, social and de­mographic variables and the factors thought to be related with hopelessness and also of Beck Hopelessness Scale (BHS) was carried out among 600 students.

Results: Totally 88.7% of the students are male, 11.3% are female and their mean age was 20.04 ± 6.0 years. Of all, 83.7% were taking foremanship education; 9.5% apprenticeship education and 6.8% were taking a profi­ciency education. The average point of BHS was found as 7.31 ± 3.78 (min: 1, max: 19). The rate of the students whose BHS point is ≥10 is 26.2%. The level of hopeless­ness was found higher among the men who worked more than five days a week, changed jobs, works more than eight hours, don’t like their jobs, had chronic illnesses and smoking and taking alcohol (p<0.05). Also, perception of their health situation goes from positive to negative paral­lel to increasing hopelessness (p<0.05).

Conclusion: Hopelessness mean point of the students was low. But, approximately one per four students’ BHS point is ≥10. Psychological help or guiding activities can be organized, after evaluating the factors affecting their hopelessness.

Key words: Occupational Education Centre, students, the level of hopelessness.

Bir mesleki eğitim merkezi öğrencilerinde umutsuzluk düzeyi ve etkileyen faktörler

ÖZET

Amaç: Bu araştırmada mesleki eğitim merkezi öğrenci­lerinde umutsuzluk düzeyinin belirlenmesi ve etkileyen faktörlerin tanımlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi gören 630 kişi arasında yapılmıştır. Herhangi bir örneklem grubu seçilmeden evrenin tümü araştırma kap­samına alınmıştır. Ulaşılabilen 600 öğrenciye (cevaplılık oranı: %95.2) sağlık, sosyal, demografik değişkenlerle, umutsuzluk ile ilişkili olduğu düşünülen faktörler ve Beck Umutsuzluk Ölçeği’nden (BUÖ) oluşan bir soru takımını içeren anket uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınanların %88.7’si er­kek, %11.3’ü kadın olup, yaş ortalamaları 20.04 ± 6.0 yıl idi. %83.7’si kalfalık, %9.5’i çıraklık, %6.8’i ustalık eğiti­mi almakta idi. BUÖ ortalama puanı 7.31 ± 3.78 (min:1, max:19) olarak saptanmıştır. BUÖ puanı 10 ve üzerinde olanların oranı %26.2’dir. Umutsuzluk düzeyi; erkeklerde, haftada beş günden fazla çalışanlarda, iş değişikliği yap­mış olanlarda, günlük çalışma süresi sekiz saatten fazla olanlarda, yaptığı işi sevmeyenlerde, kronik bir hastalığı olduğunu ifade edenlerde, sigara ve alkol kullananlarda daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Yine kendi sağlık du­rumlarını değerlendirmeleri iyiden kötüye gittikçe umut­suzluk düzeyi puanları yükselmektedir (p<0.05).

Sonuç: Öğrencilerin umutsuzluk düzeyi ortalama pua­nının düşük olduğu görülmektedir. Ancak yaklaşık dört öğrenciden birinin ise BUÖ puanı on ve üzerindedir. Umutsuzluğa etkili faktörler değerlendirilerek öğrencile­re yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri planlanabilir.

Anahtar kelimeler: Mesleki Eğitim Merkezi, öğrenciler, umutsuzluk düzeyi.

Dicle Med J  2011;38 (3):312-317

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0039

Cilt 38, Sayı 3 (2011)