ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Antimicrobial activity of galls of Quercus infectoria
Fırat Zafer Mengeloğlu, Umre Metin, Nesibe Özdemir, M. Kadir Oduncu

Siirt Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Siirt, Türkiye Email: mengeloglu@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Gall oak (Quercus infectoria) is a species of tree belonging to fagaceae family and its galls has been used in the treatment of burn wounds traditionally. In this study, it is aimed to investigate the antimicrobial activity of the extract of oak galls on some microorganisms.

Materials and methods: With using microdilution meth­od, a solution which was obtained by boiling the galls was studied on 20 staphylococci, 20 Pseudomonas aerugino­sa and 20 Candida albicans isolates which were obtained from various clinical samples and the values of minimum inhibitor concentration (MIC) were detected.

Results: At the end of incubation MIC50 and MIC90 val­ues were determined as 0,5 and 1 μg/ml for staphylo­cocci, 1 and 2 μg/ml for Pseudomonas, 2 and 2 μg/ml for Candida, respectively.

Conclusion: As a result, we concluded that galls of Q.infectoria has antimicrobial effect on common factors of burn wound infections. Larger studies about the anti­microbial and antiinflamatorial activity and in vivo effect of topical treatment of Q.infectoria will obtain more ac­curate data about using this plant in the treatment of burn wounds.

Key words: Quercus infectoria, gall oak, gall, antimicro­bial activity

Mazı meşesi (Quercus infectoria) gal tohumlarının antimikrobiyal etkinliği

ÖZET

Amaç: Mazı meşesi (Quercus infectoria), fagaceae famil­yasından geniş tepeli bir ağaç türü olup gal denilen to­humları halk arasında yanıklı hastaların tedavisinde kul­lanılagelmektedir. Bu çalışmada mazı meşesi gal tohumu ekstraktının bazı mikrorganizmalar üzerindeki antimikro­biyal etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Gal tohumlarının kaynatılmasıyla elde edilen solüsyon mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak çeşitli klinik örneklerden izole edilen 20 stafilokok, 20 P.aeruginosa ve 10 Candida albicans suşu üzerinde de­nendi ve minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri saptandı.

Bulgular: İnkübasyon sonunda MİK50 ve MİK90 değer­leri sırasıyla stafilokok için 0,5 ve 1 μg/ml, Pseudomonas için 1 ve 2 μg/ml, Candida için 2 ve 2 μg/ml olarak belir­lendi.

Sonuç: Çalışmada Q.infectoria gal tohumlarının söz ko­nusu yanık yarası enfeksiyon etkenleri üzerine antimik­robiyal etkisi olduğu sonucuna varıldı. Q.infectoria’nın antimikrobiyal ve anti-inflamatuar aktivitesi ve topikal kul­lanımının in vivo etkileri ile ilgili yapılacak geniş çalışma­lar söz konusu bitkinin yanık yarası tedavisinde kullanımı konusunda daha sağlam bilgiler sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Quercus infectoria, mazı meşesi, gal tohumu, antimikrobiyal aktivite

Dicle Med J  2011;38 (3):309-311

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0038

Cilt 38, Sayı 3 (2011)