ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Resistance of group A beta Haemolytic streptococcus isolated from children with tonsillopharyngitis against commonly used antibiotics
Cüneyt Tayman, Alparslan Tonbul, Gül Güner Soylu, Halise Akça, Ferhat Çatal

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağ. ve Hast. Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Email: ctayman22@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: We aimed to assess the antimicrobial sus­ceptibility (penicillin, amoxicillin-clavulanate, amoxicillin and azithromycin), of A group beta haemolytic strepto­cocci (AGBHS) isolated from children with tonsillophar­yngitis.

Materials and methods: AGBHS were isolated from throat swaps cultures according to CLSI criteria from children aged 5 to 15 years who applied to the Pediatric outpatient policlinics with complaints of high fever, sore throat and difficulty in swallowing. Antimicrobial suscepti­bilities were assessed. Susceptibilities of isolates to peni­cillin, amoxicillin-clavulanate, amoxicillin and azithromy­cin were determined by disk diffusion method.

Results: AGBHS were isolated from 216 (26,3%) of 821 of throat swaps cultures samples. Amoxicillin-clavulanate was found to be the most sensitive antibiotic with a sensi­tivity of 99,5%, which was followed by amoxicillin (95,8%), penicillin (95,3%), and azithromycin (78,7%) (p<0.05). However, 21.3% percent of the bacteria were found to be resistant to azithromycin.

Conclusion: Amoxicillin-clavulanate was found to be the most sensitive antibiotic, and AGBHS isolates were found to be highly resistant to azithromycin. The resistance to azithromycin can be decreased by preventing unneces­sary use of this antibiotic in children with tonsillopharyn­gitis.

Key words: Group A beta haemolytic streptococci, ton­sillopharyngitis, antimicrobial susceptibility, azithromycin, children

Tonsillofaranjitli çocuklardan izole edilen A grubu beta-hemolitik streptokokların sık kullanılan antibiyotiklere karşı direnci

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada tonsillofarenjitli çocukların boğaz kültüründe üreyen A grubu beta-hemolitik streptokokların (AGBHS) penisilin, amoksisilin, amoksisilin-klavulanat, azitromisin gibi antibiyotiklere’e karşı antibiyotik duyarlı­lıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çocuk hastalıkları polikliniğine ateş, boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü ile başvuran 5-15 yaş arası çocukların boğaz sürüntü örneklerinden izole edilen AGBHS suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları CLSI kri­terline uygun olarak saptandı. İzolatların penisilin, amok­sisilin-klavulanat, amoksisilin ve azitromisin duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle belirlendi.

Bulgular: Toplam olarak 821 hastanın boğaz kültürü ör­neklerinin 216 ‘sında (%26,3) AGBHS izole edildi. En du­yarlı olduğu antibiyotiğin amoksisilin-klavulanat (%99,5) olduğu, daha sonra amoksisiline (%95,8), penisiline (%95,3) ve azitromisine (%78,7) hassas olduğu bulundu (P < 0.05). Ancak bakterinin %21,3 oranında azitromisine dirençli olduğu belirlendi.

Sonuç: AGBHS izolatlarının en duyarlı olduğu antibiyo­tiğin amoksisilin-klavulanat olduğu ve azitromisine karşı direnç oranının yüksek olduğu saptandı. Tonsillofarenjitli çocuklarda azitromisinin gereksiz kullanımının önlenmesi ile bu antibiyotiğe karşı direnç azaltılabilir.

Anahtar kelimeler: A grubu beta hemolitik streptokok, tonsillofaranjit, antibiyotik duyarlılığı, azitromisin, çocuk­lar

Dicle Med J  2011;38 (3):305-308

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0037

Cilt 38, Sayı 3 (2011)